Artykuły

Dlaczego warto dbać o rozwój zawodowy pracowników?

12.12.2023 Autor: Karolina Wargala, chat GPT
Rozwój zawodowy jest ściśle związany nie tylko z budowaniem ścieżki kariery pracowników, ale także z ich poczuciem satysfakcji z pracy. Według Springer (2011) możliwości rozwoju mają dość istotny wpływ na kształtowanie zadowolenia z życia zawodowego. Są one szczególnie ważne dla dyrektorów (zajęły drugie miejsce wśród czynników kształtujących satysfakcję, zaraz po stabilności zatrudnienia), kierowników (drugie miejsce, po wysokości wynagrodzenia) oraz specjalistów (trzecie miejsce, po wysokości wynagrodzenia i stabilności zatrudnienia).
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2022 r. rozwój zawodowy to czwarty z kolei czynnik najsilniej korelujący z satysfakcją z pracy oraz trzeci czynnik najsilniej korelujący z zaangażowaniem w pracę. Co ciekawe, możliwości rozwoju zawodowego są najsłabiej ocenianym przez pracowników aspektem pracy, podczas gdy dotychczas były nimi wynagrodzenia. W kwestii rozwoju, respondenci najlepiej oceniali szansę zdobywania nowych umiejętności, natomiast najgorzej jasność zasad awansu.

Sam fakt, że możliwości rozwoju są ważnym czynnikiem kształtującym satysfakcję z pracy, z którego jednocześnie polscy pracownicy nie są do końca zadowoleni sprawia, że warto o nie dbać i w nie inwestować. Ponadto, Pawlak (2014) wymienia następujące funkcje rozwoju zawodowego jako podstawowe:
• poszerzanie wiedzy,
• nauka na podstawie doświadczeń poprzez obserwowanie siebie i innych pracowników oraz wdrażanie nowych rozwiązań w pracy,
• nabywanie nowych postaw i przekonań,
• diagnozowanie, odbudowywanie i zwiększanie kwalifikacji zawodowych,
• współpraca i wzajemny rozwój poszczególnych członków zespołu, uczenie się od siebie nawzajem oraz korzystanie z zasobów wiedzy pozostałych pracowników.

Oprócz tego wymienia także:
• zdolność automotywacji,
• gotowość na zmiany i umiejętne adaptowanie się do nich,
• umiejętność radzenia sobie ze stresem i poszukiwania wsparcia.


Co zatem zyskują pracodawcy inwestując w rozwój swoich pracowników?

Większą efektywność i kompetencje
Inwestowanie w rozwój zawodowy zazwyczaj wiąże się z nabyciem nowych umiejętności i kompetencji. Bardziej kompetentni i pewni siebie pracownicy mogą z kolei przyczynić się do osiągania lepszych wyników dla firmy.

Wyższą motywację personelu
Rozwój zawodowy może stanowić silne źródło motywacji w miejscu pracy. Kiedy pracownicy widzą, że ich firma inwestuje w ich rozwój, czują się docenieni i zaangażowani. To może prowadzić do większej satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Mniejszą rotację pracowników oraz redukcję kosztów rekrutacji
Firma inwestująca w rozwój pracowników zazwyczaj buduje więź i lojalność zatrudnionych wobec organizacji. Pracownicy, którzy otrzymują wsparcie w swoim rozwoju, często pozostają w przedsiębiorstwie dłużej, ponieważ doceniają tę inwestycję w siebie. Z kolei zmniejszona rotacja oznacza też niższe koszty związane z rekrutacją, szkoleniem nowych pracowników i wdrażaniem ich w obowiązki. Inwestycje w rozwój pracowników mogą zatem przynieść oszczędności finansowe na dłuższą metę.

Ścieżki karier i awansów
Rozwój zawodowy często jest kluczowym elementem budowania kariery zawodowej. Inwestowanie w zdobywanie nowych kwalifikacji i doświadczenia może otwierać drzwi do awansu i nowych możliwości. Ponadto, dobrze zaplanowane szkolenia i kompetencje mogą ułatwić nie tylko planowanie ścieżek karier, ale także komunikowanie pracownikom ich możliwości i warunków awansu.

Samorealizację i satysfakcję zawodową pracowników
Rozwój zawodowy pozwala pracownikom rozwijać się nie tylko zawodowo, ale także osobiście. Dążenie do realizacji własnych celów i aspiracji zawodowych może przynieść ogromną satysfakcję. Osoby, które widzą, że są bliżej osiągnięcia swoich zawodowych marzeń, są zazwyczaj bardziej zadowolone z pracy.


Chęć podejmowania działań i wykazywanie inicjatywy przez pracowników
Kiedy pracownicy uczestniczą w szkoleniach i programach rozwoju, zyskują nowe umiejętności i wiedzę. To z kolei może zwiększyć ich pewność siebie, czyniąc ich bardziej skłonnymi do podejmowania inicjatywy i działań, które wcześniej mogłyby ich zniechęcać.

Zapewnienie narzędzi, zasobów i innowacyjności
Poprzez inwestowanie w rozwój pracowników, firma dostarcza nie tylko wiedzę, ale także narzędzia, szkolenia czy dostęp do nowych technologii. To zachęca do eksperymentowania i wykorzystywania tych zasobów do podejmowania działań i realizacji nowych pomysłów. I na odwrót – pracownicy rozwijający się zawodowo często sami wnioskują o nowe pomysły, strategie lub metody pracy, co może sprzyjać innowacyjności w firmie. To z kolei może podnosić atrakcyjność dla pracowników, którzy cenią sobie środowisko sprzyjające kreatywności.

Wspierającą kulturę organizacyjną
Organizacje, które stawiają na rozwój pracowników, często promują atmosferę wzajemnej pomocy, uczenia się i rozwoju. To może tworzyć bardziej przyjazne środowisko pracy, które jest atrakcyjne dla obecnych i potencjalnych pracowników.

Zachowanie konkurencyjności
W dzisiejszym świecie wszystko zmienia się tak szybko, iż mówi się, że kto się nie rozwija, ten się cofa. W środowisku biznesowym, które stale się zmienia, ważne jest, aby pracownicy rozwijali się wraz z branżą. Dzięki inwestycjom w rozwój zawodowy, firma może być na bieżąco z nowymi trendami i technologiami, co zapewni przewagę konkurencyjną.

Podsumowanie
Inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników przynosi wiele korzyści, zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji. Nie tylko podnosi to ich umiejętności, ale także przekłada się na wyższą efektywność, motywację, więź z firmą czy chęć podejmowania działań, ale także zapewnia przewagę konkurencyjną na rynku.

Bibliografia
Bibliografia:
Pawlak, J. (2014). Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 39, 262-272.
Springer, A. (2011). Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy Zarządzania, 4(34), 162–180.

Karolina Wargala
chat GPT

Udostępnij