Artykuły

Absencja chorobowa w Polsce w I półroczu 2015 roku

12.01.2016
Absencja chorobowa jest zjawiskiem powszechnym i do pewnego stopnia akceptowanym. Wszyscy pracodawcy doskonale wiedzą, że ich pracownicy chorują przez kilka lub nawet kilkadziesiąt dni w roku. Zachodzi jednak pytanie – w którym momencie ten rodzaj absencji zaczyna być problemem. Jak wynika z danych ZUS, liczba zaświadczeń lekarskich wystawianych osobom pracującym wzrosła w I półroczu 2015 roku o 11,2% (w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014). Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych statystyk związanych z absencją chorobową w Polsce.

Opracowanie zawiera 3 tabele i 7 wykresów.

Tabela 1. Liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według dni absencji chorobowej w I półroczu 2015 roku (w tys.)
Wykres 1. Liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według dni absencji chorobowej w I półroczu 2015 roku (w %)
Wykres 2. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wystawionego z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według wybranych tytułów ubezpieczenia w I półroczu 2014 i 2015 roku (w dniach)
Wykres 3. Zestawienie liczby dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wybranych tytułów ubezpieczenia w I półroczu 2014 i 2015 roku (w tys.)
Wykres 4. Zestawienie liczby dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wybranych tytułów ubezpieczenia w I półroczu 2014 i 2015 roku (w %)
Tabela 2. Liczba osób ubezpieczonych w ZUS, którym w I półroczu 2015 roku wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu choroby własnej według wieku ubezpieczonego
Wykres 5. Przeciętna długość absencji chorobowej w I półroczu 2015 roku z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku ubezpieczonego (w dniach)
Tabela 3. Przeciętna długość absencji chorobowej w I półroczu 2015 roku z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w poszczególnych województwach (w dniach)
Wykres 6. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według grup chorobowych (w %)
Wykres 7. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według grup chorobowych (w tys.)
W porównaniu z I półroczem 2014 roku obserwujemy wzrost liczby zaświadczeń o 11,2%, natomiast liczby dni absencji o 8,3%. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wystawionego z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS w I półroczu 2015 roku wyniosła 12,12 dnia, natomiast przeciętna absencja chorobowa przypadająca na 1 osobę w I półroczu 2015 roku wyniosła 27,30 dnia.

W I półroczu 2014 roku, jak i w I półroczu 2015 roku najczęściej zaświadczenia lekarskie wystawiano na okres do 10 dni – ponad połowa zaświadczeń opiewała na taką liczbę dni. Natomiast zaświadczenia o długości absencji chorobowej 11-30 dni stanowiły – w I półroczu 2014 roku – 39,7% ogółu liczby zaświadczeń lekarskich, zaś w I półroczu 2015 roku – 37,7%.

Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wystawionego z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS w I półroczu 2015 r. wyniosła 12,12 dnia, natomiast przeciętna absencja chorobowa przypadająca na 1 osobę w I półroczu 2015 r. wyniosła 27,30 dnia. W I półr. 2014 r. zarówno przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego, jak i przeciętna długość absencji chorobowej były wyższe i wynosiły odpowiednio 12,45 dnia i 28,36 dnia.

Przeciętna liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wybranych tytułów ubezpieczenia wzrosła w roku 2015 stosunku do roku poprzedniego o 8 %. Podobnie jak w zeszłym roku najliczniejszą część badanej grupy stanowią pracownicy stanowiący ok. 65% badanych.

Wśród osób ubezpieczonych w ZUS, którym w roku 2015 wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu choroby własnej według wieku, największy odsetek stanowiły osoby w wieku 30-39 lat osiągając wynik niemal 29%, podczas gdy osoby w wieku 50-59 lat stanowiły zaledwie 20,5 %.

Długość absencji chorobowej z tytułu choroby własnej według wieku zmniejszyła się w roku 2015 w każdym analizowanym przedziale. Jej przeciętna wartość spadła o 4% w stosunku do roku 2014.

Przeciętna długość absencji chorobowej w I półroczu 2015 roku wyniosła 27,30 dnia i w porównaniu z absencją chorobową w I półroczu roku poprzedniego była przeciętnie krótsza o ponad 1 dzień. Przeciętnie najdłuższą absencję chorobową w ciągu roku zarejestrowano w woj. łódzkim – 33,56 dnia i świętokrzyskim – 33,24 dnia; natomiast najkrótszą w woj. opolskim – 24,19 dnia i podlaskim – 24,63 dnia.

Jak wykazała analiza liczby dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS główną przyczyną powodującą absencję chorobową były następujące grupy chorobowe:
  • ciąża, poród i połóg (w I półroczu 2014 roku – 19,3% ogólnej liczby dni absencji chorobowej, w I półroczu 2015 roku – 18,5%),
  • choroby układu oddechowego (w I półroczu 2014 roku – 12,4%, w I półroczu 2015 roku – 15,0%),
  • choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (zarówno w I półroczu 2014 roku jak i w I półroczu 2015 roku – 14,2%),
  • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (w I półroczu 2014 roku – 14,2%, w I półroczu 2015 roku – 13,3%),
  • choroby układu nerwowego (w I półroczu 2014 roku – 8,4%, w I półroczu 2015 roku – 8,1%).


Na podstawie przedstawionych danych widzimy, że liczba zaświadczeń lekarskich na przestrzeni roku, zwiększyła się o ponad 11%. Również liczba dni absencji chorobowych uległa powiększeniu o ponad 8%. Nieznacznie (o ok. 3%) zmniejszyła się natomiast przeciętna długość zwolnień z tytułu choroby własnej. Oznacza to, że Polacy w roku 2015 chorowali częściej, lecz ich powrót do zdrowia następował szybciej.

Szczególny wzrost liczby zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej dotyczy osób powyżej 60 lat i wyniósł on niemal 30% w stosunku do badanego okresu w roku 2014. Również duży wzrost z tego tytułu obejmuje grupę w wieku 40-49 lat, gdzie przyrost osiągnął ponad 15%.

Podczas analizy poszczególnych województw widzimy, że długość absencji chorobowej z tytułu choroby własnej zmniejszyła się we wszystkich województwach poza Podlaskim. A jej ogólny wynik obniżył się o 1 dzień.

Wśród najczęściej występujących grup chorobowych, największy odsetek niezmiennie w porównaniu do I półrocza 2014 roku stanowiły ciąża, poród i połóg, choroby układu kostno stawowego oraz urazy i zatrucia. O niemal 3% wzrosła przeciętna liczba dni chorób udział układu oddechowego. Może to mieć wpływ ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju.

Udostępnij