Słownik

wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

Jest to wskaźnik informujący, w jakim stopniu kapitał własny pokrywa aktywa trwałe. Kapitał własny powinien wystarczyć na sfinansowanie aktywów trwałych, wskaźnik ten powinien przyjmować wartość co najmniej 1. Jeżeli wartość wskaźnika jest niższa niż 1, oznacza to, że cześć majątku jest finansowana przez kapitał obcy, co nie świadczy o niekorzystnej sytuacji finansowej firmy. Wraz z innymi wskaźnikami, jest on pomocny przy ocenie ryzyka wystąpienia niekorzystnej sytuacji finansowej.