Słownik

umowa agencyjna

Umowa cywilnoprawna pomiędzy osobą przyjmującą zlecenie - agentem a zleceniodawcą. Obie strony umowy agencyjnej muszą być przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Poprzez umowę agencyjną osoba odbierająca zlecenie zobowiązuje się w zakresie prowadzonej działalności do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz lub w imieniu dającego zlecenie. Typowym przykładem działalności prowadzonej w oparciu o umowę agencyjną są czynności wykonywane przez agenta ubezpieczeniowego. Przedmiotem umowy agencyjnej są jedynie działania o trwałym i powtarzającym się charakterze. Agent otrzymuje za te działania stosowne wynagrodzenie. Jeśli w umowie nie zostało ustalone inaczej, to płaca jest prowizją zależną od ilości nawiązanych umów lub kwot, na które zostały one zawarte. Umowa agencyjna może być zawarta w dowolnej formie, choć najwłaściwsze jest zawarcie jej na piśmie. Zachowanie formy pisemnej może być istotne, aby osiągnąć szczególny skutek, jakim jest np. wprowadzenie zastrzeżenia o odpowiedzialności agenta za wykonanie umowy przez klienta. Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Umowę zawartą na czas określony a wykonywaną przez strony po upływie tego terminu, uważa się za zawartą na czas nieokreślony. Pomimo, że umowa agencyjna jest umową cywilnoprawną – tryb jej wypowiadania jest podobny, jak w przypadku rozwiązywania stosunku pracy.
Okresy wypowiedzenia zależą od czasu obowiązywania umowy i wynoszą:
  • miesiąc w pierwszym roku trwania umowy,
  • dwa miesiące w drugim roku trwania umowy,
  • trzy miesiące w trzecim i następnych latach trwania umowy.
Umowę agencyjną można rozwiązać bez zachowania terminów wypowiedzenia. Powodem może być niewykonanie obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części, a także zaistnienie innych nadzwyczajnych okoliczności.