Słownik

urlop wychowawczy

Jest to urlop bezpłatny. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy. Wymiar urlopu wynosi do 36 miesięcy i jest udzielany na wniosek pracownika. Urlop ten może być wykorzystany w dowolnym momencie od narodzin dziecka do czasu ukończenia przez nie 5. roku życia (w przypadków rodziców lub opiekunów niepełnosprawnego dziecka - do 18. roku życia).

Każdemu z rodziców (opiekunów) dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy. Prawa tego nie można przenosić (wyjątkiem jest sytuacja gdy któreś z rodziców nie żyje lub nie przysługuje mu władza rodzicielska, został jej pozbawiony lub gdy uległa ona ograniczeniu bądź zawieszeniu).

Urlop wychowawczy może zostać wykorzystany od razu w całości lub w maksymalnie pięciu częściach (o dowolnej długości). Pomiędzy częściami mogą występować przerwy. Rodzice (opiekunowie) mogą korzystać z urlopu równocześnie, ale nie dłużej niż 4 miesiące.