Słownik

umowa zlecenia

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie Cywilnym. Stronami w umowie są zleceniobiorca, czyli osoba przyjmująca zlecenie wykonania danej pracy oraz zleceniodawca - osoba przekazująca daną czynność do wykonania. Praca na umowę zlecenia może być odpłatna bądź nieodpłatna. Cechą odróżniającą umowę zlecenia od umowy o dzieło jest fakt, iż zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za rezultat swoich działań. Jeśli otrzymuje wynagrodzenie, to nie może być ono zależne od efektu pracy a jedynie od staranności wykonania oraz posiadanych kwalifikacji. Wynagrodzenie zwykle wypłacane jest po wykonaniu zlecenia, choć nie wyklucza się możliwości zapisania w umowie innego terminu wypłaty. W umowie zlecenia brak charakterystycznego dla umowy o pracę podporządkowania oraz pozostawania w dyspozycji zlecającego. Zleceniobiorca powinien jedynie stosować się do wskazówek zleceniodawcy, które winny zostać ujęte w treści umowy zlecenia. W odróżnieniu od umowy o pracę, jeżeli strony tak postanowiły to możliwe jest wykonanie zlecenia przez osobę trzecią. Ponadto w przeciwieństwie do umowy o pracę, gdzie miejsce i czas wykonania pracy ustala pracodawca, w tym przypadku strony mają możliwość swobodnego ustalenia terminu i miejsca wykonania przedmiotu umowy.

Z uwagi na fakt, że do umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, osobie wykonującej zlecenie przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści zawartej umowy. Zleceniobiorcy nie przysługują między innymi takie uprawnienia jak prawo do urlopu wypoczynkowego czy innych przerw w pracy. Takie uprawnienia mogą jednak przysługiwać, gdy zapisano je w umowie. Rozwiązanie umowy zlecenia może nastąpić w każdym momencie przez którąkolwiek ze stron.