Słownik

tranzycja

To wkraczanie na rynek pracy osób kończących wybrany szczebel edukacji. W ujęciu klasycznym tranzycja rozumiana jest jako okres między zakończeniem przez absolwentów danego etapu edukacyjnego a momentem uzyskania przez nich pełnoetatowego zatrudnienia.

Tranzycja to przejście z roli uczącego się (ucznia, studenta) do roli pracownika. Udana tranzycja polega na zdobyciu umiejętności radzenia sobie, wspomaga szybkość uczenia się roli zawodowej. Wpływa również na poziom zadowolenia z pracy oraz utwierdza pracowników w słuszności wyboru zawodu. Z kolei skutkiem nieudanej tranzycji jest utrudniona adaptacja w miejscu pracy, zbyt częste zmiany pracy czy bezrobocie absolwentów. Właściwa tranzycja powinna więc polegać nie tylko na znalezieniu jakiejkolwiek pracy, ale uzyskaniu satysfakcjonującego zatrudnienia.