Słownik

strajk

Forma akcji protestacyjnej stosowana przez pracowników w celu wywarcia nacisku na pracodawcę. Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Strajk jest środkiem ostatecznym. Zgodnie z przepisami polskiego prawa nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania innych możliwości rozwiązania sporów. Zasady przeprowadzania strajku uregulowane są w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z 23 maja 1991 roku. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. W okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia.

Patrz też: Związek zawodowy, Negocjacje zbiorowe, Dialog społeczny, Lokaut