Słownik

stopa bezrobocia rejestrowanego

Wyrażony w procentach stosunek liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo (suma zarejestrowanych bezrobotnych i pracujących, z pominięciem osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego).

Patrz też: Bezrobotny zarejestrowany, Bezrobotny, Stopa bezrobocia, Stopa bezrobocia długotrwałego