Słownik

próg rentowności

Jest to punkt wyrównania, gdzie realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają poniesione koszty. Analiza progu rentowności, zwana inaczej analizą punktu krytycznego BEP, jest jednym z narzędzi badania relacji pomiędzy zmianami produkcji a zmianami kosztów oraz ich wpływu na wynik finansowy. Próg rentowności zostaje osiągnięty w momencie, gdy rentowność ze sprzedaży jest równa zero, tzn. firma nie osiąga ani zysku ani straty. Wyróżniamy:

  • Ilościowy próg rentowności – taka liczba sprzedanych produktów, przy której przychody ze sprzedaży są zrównane z poniesionymi kosztami na ich wytworzenie,
  • Wartościowy próg rentowności – taki poziom przychodów ze sprzedaży, który pokryje wszystkie koszty produkcji.