Słownik

płaca godziwa

Poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny. Na podstawie Europejskiej Karty Społecznej wynagrodzenie otrzymywane na podstawie stosunku pracy powinno odpowiadać następującym warunkom:
  • powinno zapewniać pracownikom wynagrodzenie gwarantujące im i ich rodzinom godny poziom życia,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych powinno być odpowiednio zwiększone, z zastrzeżeniem wyjątkowych przypadków,
  • wynagrodzenie za pracę jednakowej wartości powinno być równe, niezależnie od tego czy wykonują ją kobiety, czy mężczyźni,
  • wszyscy pracownicy powinni mieć zagwarantowany rozsądny okres wypowiedzenia w razie rozwiązania stosunku pracy,
  • potrącenia z wynagrodzenia mogą mieć miejsce tylko na warunkach przewidzianych w ustawodawstwie krajowym i w układach zbiorowych, lub w oparciu o orzeczenia arbitrażowe.