Słownik

aktywni zawodowo

Ogół osób w wieku produkcyjnym wyrażający chęć podjęcia pracy. Do aktywnych zawodowo zalicza się zarówno osoby pracujące, jak i osoby bezrobotne poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem.

Patrz też: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL, Bierni zawodowo, Współczynnik aktywności zawodowej ludności