Słownik

partycypacja

Jest to współuczestniczenie członków grupy pracowniczej, w podejmowaniu decyzji dotyczących ich samych, wykonywanej przez nich pracy oraz organizacji, w której pracują. W tym systemie pracownicy wpływają na sprawy związane z firmą, ustalanie warunków pracy i zatrudnianie nowych pracowników. Partycypacja ma istotne znaczenie dla tworzenia i funkcjonowania zespołów pracowniczych, pozwala na wzrost identyfikacji z przedsiębiorstwem. Z badań wynika, iż aktywny udział w podejmowaniu decyzji prowadzi do jakościowego i ilościowego wzrostu produkcji, redukuje rotację pracowników, absencję i spóźnienia, poprawia relacje w obrębie organizacji, wzmacnia gotowość pracowników do akceptacji zmian, pozwala lepiej zarządzać podwładnymi i udoskonala jakość podejmowanych decyzji. Partycypacja wykształca również bardziej życzliwe postawy pracowników wobec menedżerów i zwiększa zaangażowanie w pracę. Osoby mające więcej sposobności do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji odczuwają mniej zagrożeń związanych z pracą i mają wyższe poczucie własnej wartości.
Partycypacja jest jednocześnie jednym z najtrudniejszych elementów zarządzania, łatwo poddaje się deformacjom. Wdrażanie partycypacji pracowniczej w organizacji napotyka na wiele przeszkód. Podstawową jest opór kadry kierowniczej, która widzi w niej uszczuplenie swojej władzy. Poza tym część pracowników wykorzystuje partycypację jako okazję do ujawniania nadmiernej swobody działania lub do podejmowania tylko zadań łatwych. Problemem partycypacji jest również nakładanie się na siebie decyzji podejmowanych przez różnych członków organizacji, co pociąga za sobą spory i prowadzi do rozproszenia odpowiedzialności za realizowane działania. Odpowiedzialność z kolei stanowi jedną z istotnych cech partycypacji. Praca w tym przypadku spostrzegana jest bowiem jako działalność, którą chce się wykonywać i której konsekwencje w sposób naturalny bierze się na siebie. Wielu podwładnych nie zgadza się na partycypację właśnie w obawie przed zwiększonym zakresem obowiązków i odpowiedzialnością, która się z nimi wiąże.