Słownik

mobbing

Skierowane przeciwko pracownikowi działania lub zachowania, które polegają na systematycznym i długotrwałym szykanowaniu, gnębieniu lub zastraszaniu zatrudnionej osoby. Takie postępowanie może być przyczyną niższej samooceny przydatności zawodowej, a także poniżenia, ośmieszenia lub izolacji ofiary mobbingu w miejscu pracy. Sprawcą mobbingu może być pracodawca bądź inny pracownik. Słowo mobbing pochodzi od angielskiego wyrazu mob oznaczającego ‘rzucać się na kogoś lub na coś, szykanować, dokuczać’.

Pracodawca ma prawny obowiązek przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym. W razie ich wystąpienia w firmie, może zostać pociągnięty przez osoby poszkodowane do odpowiedzialności karnej i wynagrodzenia strat, jakie odniósł mobbingowany pracownik. Jeżeli pracownik na skutek mobbingu doznał uszczerbku na zdrowiu, ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie. O zadośćuczynienie może się również starać osoba, która w wyniku mobbingu zrezygnowała z pracy. Jednak zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego (I PK 35/11), w przypadku „gdy pracodawca wykaże się dostateczną ilością działań z zakresu prewencji antymobbingowej, do odpowiedzialności za to zjawisko (…) pociągnięty być może jedynie jego sprawca”, tak więc „zasadniczą możliwość obrony pracodawcy przed odpowiedzialnością za mobbing stanowi wykazywanie, że podjął odpowiednie działania, by mobbing nie wystąpił.”(wyrok SN z 3.8.2011 r., I PK 35/11, niepubl. Za: http://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/634,pk-35-11)

Cykliczny monitoring opinii pracowników pozwala wcześnie wykrywać i eliminować pojawiające się w firmie zachowania o charakterze mobbingu. Służy temu specjalnie opracowane narzędzie badawcze, dostępne na platformie badaniaHR.pl