Słownik

CSR

Zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko. Innymi słowy CSR to taki sposób prowadzenia działalności gospodarczej, w którym firma jest odpowiedzialna za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, co powinno mieć swoje odzwierciedlenie w przejrzystym i etycznym zachowaniu, przyczyniającym się do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającym oczekiwania interesariuszy i wprowadzonym w całej organizacji.