Monitory

Starzejąca się Europa

02.04.2013
Wskaźnik obciążenia informuje o poziomie niezbędnego wsparcia potrzebnego młodemu i/lub starszemu pokoleniu ze strony osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat). Ogólny wskaźnik obciążenia obliczany jest jako stosunek sumy osób w wieku poniżej 15 lat i osób w wieku 65 lat i więcej do osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat). Wskaźnik obciążenia osobami młodymi jest obliczany jako stosunek osób poniżej 15 lat do osób w wieku produkcyjnym. Natomiast wskaźnik obciążenia osobami starszymi obliczany jest jako stosunek osób w wieku 65 lat i więcej do osób w wieku produkcyjnym.

Wskaźnik obciążenia osobami starszymi w UE-27 w ciągu ostatnich 20 lat (między 1992-2012) zwiększył się z 21,1% do 26,8%. W tym czasie wskaźnik wzrósł we wszystkich krajach Unii poza Irlandią (spadek o 0,4 punkt procentowego). Wartość wskaźnika w 2012 roku wynosiła od 18% na Słowacji, w Irlandii, na Cyprze do 32% we Włoszech oraz 31% w Niemczech.

W Polsce wartość wskaźnika obciążenia osobami starszymi wyniosła w roku 2012 19%, co oznacza, że na jedną osobę w wieku 65 lat i więcej przypadało 5 osób w wieku produkcyjnym.