Monitory

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku

16.01.2018
Jak wynika z danych GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku ukształtowało się na poziomie 6 053,0 tys. osób i było o 4,5% większe niż przed rokiem (w październiku br. wzrost wyniósł 4,4%, a w listopadzie ub. roku 3,1%). Największy wzrost tego wskaźnika odnotowano w administrowaniu i działalności wspierającej (o 10,5%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,9%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,9%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,2%). Wzrost zatrudnienia (w granicach 5,8% – 1,8%) wystąpił również w: informacji i komunikacji, handlu; naprawie pojazdów samochodowych, przetwórstwie przemysłowym, obsłudze rynku nieruchomości, budownictwie oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji. Spadek zatrudnienia miał miejsce w górnictwie i wydobywaniu (o 2,1%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5%).