Monitory

Pracownicy których branż najczęściej korzystają z komputera

27.12.2016
Jak wynika z raportu GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016” w zależności od rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności występuje znaczne zróżnicowanie odsetka pracowników wykorzystujących w pracy komputer. W 2016 roku największy odsetek pracowników korzystających z komputerów wystąpił w podmiotach prowadzących działalność związaną z informacją i komunikacją, z działalnością finansową i ubezpieczeniową oraz zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Z kolei podmiotami, które najrzadziej wyposażały swoich pracowników w komputery były przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, budownictwo oraz administrowanie i działalność wspierająca.