Monitory

Najważniejsze czynniki mające wpływ na karierę zawodową

03.12.2013
Zgodnie z danymi zamieszczonymi przez CBOS, 45% Polaków uważa, że wiedza i umiejętności należą do najważniejszych determinantów sukcesu w pracy. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się wykształcenie oraz solidna i rzetelna praca (po 32%). Nieco mniej, bo 28% przypadło na znajomości i protekcję. 19% odpowiedzi związanych było z inicjatywą i przedsiębiorczością. Z kolei stosunkowo rzadko respondenci powodzenie w karierze przypisywali losowi (15%) oraz „cwaniactwu i przebiegłości” (co dziesiąta osoba). Pochodzenie społeczne miało niewielkie znaczenie (4%).Poziom wykształcenia jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na sytuację danej osoby na rynku pracy. W ostatnich latach ten aspekt wydaje się jednak tracić na znaczeniu. W 2013 roku większość badanych (80%) podzielała pogląd, że ludziom wykształconym, w porównaniu z niewykształconymi, łatwiej jest zrobić karierę. Było to jednak aż o 12 p.p. mniej niż w 2002 roku. Również opinia, iż edukacja pozwala uniknąć bezrobocia, jest podzielana przez mniej osób, niż jeszcze kilka lat temu. W 2002 roku zgadzało się z takim sądem 80% badanych, podczas gdy w 2013 roku jedynie 57%.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą z raportu „Wykształcenie ma znaczenie?”. Raport został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez CBOS w dniach 6–12 czerwca 2013 roku na reprezentatywnej próbie 1010 dorosłych Polaków.