Monitory

Jakie są pracujące zawodowo Polki?

05.03.2013
Jak pokazują dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za I kwartał 2012 roku struktura pracujących kobiet odbiega od struktury pracujących mężczyzn. Wśród pracujących kobiet zdecydowanie dominują kobiety z wykształceniem wyższym (38%), na drugim miejscu są absolwentki szkół policealnych i średnich zawodowych (28%), na trzecim zaś – osoby, które ukończyły szkoły zasadnicze zawodowe (19%). Struktura pracujących mężczyzn jest zgoła odwrotna – są to głównie absolwenci szkół zasadniczych zawodowych (34%), następnie osoby, które ukończyły szkoły policealne i średnie zawodowe (28%) oraz absolwenci studiów wyższych (24%).Opisu kolejnych charakterystyk pracujących kobiet dostarcza publikacja GUS-u „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy” z 2012 roku. Co ważniejsze wnioski zostały zaprezentowane poniżej.
  1. Kobiety niemal dwukrotnie częściej niż mężczyźni podejmują pracę w sektorze publicznym (33,7% kobiet wobec 18,7% mężczyzn).
  2. Kobiety częściej niż mężczyźni pracują jako pracownicy najemni, rzadziej zaś pracują na własny rachunek.
  3. Najbardziej sfeminizowanymi grupami zawodowymi są pracownicy biurowi, pracownicy usług i sprzedawcy oraz specjaliści.
  4. Najwięcej kobiet pracuje w takich sekcjach gospodarki, jak: opieka zdrowotna i pomoc społeczna, edukacja oraz zakwaterowanie i gastronomia.