Monitory

Europa: gdzie zatrudnienie rośnie, a gdzie maleje?

09.07.2013
Luksemburg, Malta i Niemcy – to kraje, którym pomimo kryzysu finansowego udało się w latach 2007-2012 zwiększyć zatrudnienie o więcej niż 5%. Wzrost liczby pracujących w tym okresie odnotowano w zaledwie 10 z 27 krajów Unii Europejskiej.

W grupie tych 10 państw znalazły się kolejno Luksemburg, Malta, Niemcy, Austria, Belgia, Cypr, Szwecja, Polska, Francja i Wielka Brytania. W otwierającym listę Luksemburgu w okresie 2007-212 liczba pracujących wzrosła z 202,9 tys. do 235,8 tys., czyli o 16%. Z kolei w zamykającej listę Wielkiej Brytanii wskaźnik zwiększył się o 0,9% (z 29 048 tys. do 29 317,2 tys.). W Polsce odnotowaliśmy 2,3% wzrost miernika (z 15 200,8 tys. do 15 549,8 tys.).W pozostałych krajach zatrudnienie w okresie 2007-2012 malało. Warto przyjrzeć się zmianom w liczbie pracujących, które miały miejsca w krajach o największym spadku wskaźnika, przekraczającym 5%.

Najgorsza sytuacja miała miejsce na ogarniętej kryzysem Litwie. W 2007 roku w kraju tym odnotowano 1 531,9 tys. pracujących, a w 2012 roku było to już tylko 1 275,5 tys. (spadek o niemal 21%). Zauważalne redukcje etatów pracodawcy dokonali na Łotwie, gdzie zatrudnienie w analizowanym okresie zmniejszyło się o 17% oraz w Grecji (również 17%). Tylko nieco lepiej było w Hiszpanii oraz Irlandii.