Monitory

Dlaczego Polacy szukają innej pracy?

11.03.2014
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS w III kwartale 2013 roku nowej pracy poszukiwało 327 tys. aktualnie zatrudnionych osób. Były to zarówno osoby planujące zmianę pracy, jak i znalezienie dodatkowego źródła dochodu obok już wykonywanego zajęcia. Liczba pracujących i jednocześnie poszukujących innej pracy spadła w stosunku do wcześniejszego kwartału o 4,6%, a w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku o 8,4%. Nową pracą nieco częściej zainteresowani byli mężczyźni niż kobiety – odsetek poszukujących nowego zatrudnienia wśród wszystkich pracujących wynosił 2,5% dla mężczyzn i 2,1% dla kobiet. Połowa starających się o inną pracę, jako przyczynę tego stanu rzeczy, wskazała poprawę warunków finansowych. Na drugim miejscu znalazły się inne przyczyny (28,5% wskazań), zaś na trzecim chęć znalezienia stałego zatrudnienia (14%). Obawa przed utratą obecnie wykonywanej pracy skłoniła 7,3% respondentów do poszukiwania nowego zajęcia.Badania CBOSu, na które powoływał się Sedlak & Sedlak w artykule Zmiana pracy jako element mobilności zawodowej Polaków, wskazują, że Polacy są coraz bardziej skłonni do poświęceń w celu zmiany pracy na lepszą. W 2013 roku w stosunku do 2009 roku deklarowali większą gotowość do przeznaczenia wolnego czasu na podnoszenie kompetencji i naukę (wzrost z 61% do 72%). Chętniej podejmowali trud zmiany zawodu i przekwalifikowania (71% w 2013 roku wobec 60% w 2009 roku). Byli bardziej otwarci na pracę bez wynagrodzenia jako wolontariusze i praktykanci (33% w 2013 roku i 27% w 2009 roku). Charakteryzowali się też większą mobilnością, np. częściej byli gotowi dojeżdżać do innej miejscowości (zmiana z 53% do 61% pomiędzy 2009 a 2013 rokiem) lub przeprowadzić się (wzrost z 28% do 31%).