Monitory

Bariery w zatrudnianiu 55+

10.07.2012
Sytuacja osób 55+ na rynku pracy jest trudna. Osoby w tym wieku mają problem ze znalezieniem pracy, napotykają na liczne bariery w zatrudnianiu. Interesujących informacji na temat przeszkód w zatrudnianiu 55+ dostarcza badanie „Eurobarometr aktywnego starzenia się” przeprowadzone przez Komisję Europejską w 2011 roku wśród mieszkańców UE. Respondentom zadano szereg pytań odnośnie sytuacji osób starszych na rynku pracy. Poniższe analizy prezentują odpowiedzi badanych na pytanie: „Dlaczego ludzie w wieku 55 lat i więcej przestają pracować?”. Ankietowani ocenili 8 stwierdzeń, przypisując im stopień ważności (bardzo ważne, ważne, nie zbyt ważne, w ogóle nie ważne).

Według respondentów, główne czynniki utrudniające pracę osobom 55+ to brak opcji emerytalnych umożliwiających stopniowe przechodzenie na emeryturę, wykluczenie ze szkoleń w pracy oraz negatywne postrzeganie osób starszych przez pracodawców. Te trzy przeszkody zostały uznane za ważne przez 70% mieszkańców UE. Z kolei brak umiejętności niezbędnych w nowoczesnych miejscach pracy stanowi istotną barierę w pracy osób 55+ zdaniem 62% badanych.Jak wskazują wyniki badania, najrzadziej respondenci wskazywali na przyczyny rodzinne oraz związane z warunkami panującymi w miejscu pracy. Na ważność nieprzystosowania miejsca pracy do potrzeb osób starszych zwróciło uwagę 57% ankietowanych. Powody rodzinne, takie jak zobowiązania wobec wnuków lub pozostałych krewnych oraz pragnienie przejścia na emeryturę w tym samym czasie co partner są najrzadziej postrzegane jako ważne czynniki uniemożliwiające pracę (odpowiednio 53% i 51%).