Artykuły

Liczba absolwentów informatyki spada- podsumowanie raportu „Dostępność specjalistów IT”

16.02.2015 Autor: Maria Hajec
Mimo rosnącego zapotrzebowania na informatyków, liczba wykształconych specjalistów IT wchodzących na rynek pracy systematycznie spada. W 2010 roku studia informatyczne ukończyło 15,1 tys. osób, a trzy lata później liczba ta spadała o blisko 1,5 tys. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Dostępność specjalistów IT”. Raport stanowi kompleksowy opis sytuacji na rynku pracy IT w Polsce. Dane zostały zaprezentowane w ujęciu regionalnym, z wyodrębnieniem poszczególnych województw.
Raport składa się z czterech części. Pierwsza prezentuje podażową stronę rynku pracy, a więc dane dotyczące liczby studentów i absolwentów szkół wyższych na kierunkach informatycznych i pokrewnych. Kolejna część zawiera dane na temat kompetencji specjalistów IT zatrudnionych w poszczególnych regionach kraju. W publikacji znajdują się również informacje o wynagrodzeniach informatyków na różnych szczeblach zarządzaniach, pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku. Kolejne części raportu prezentują popytową stronę rynku pracy IT. Dodatkowo w raporcie ukazano najczęstsze problemy, które pojawiają się w trakcie rekrutacji pracowników.Edukacja informatyków


Szybki rozwój technologii informacyjnych doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników z branży IT. Mimo ogromnego popytu na tego typu specjalistów, liczba informatyków z wykształceniem wyższym spada. Potwierdzeniem tej tezy są dane dotyczące liczby studentów i absolwentów studiów informatycznych i pokrewnych. W 2013 roku na 129 uczelniach wyższych oferujących kierunki informatyczne kształciło się ponad 70,5 tys. studentów. To o ponad 1,5 tys. mniej niż rok wcześniej. Z kolei liczba osób po studiach informatycznych w 2013 roku wynosiła 13,7 tys. Stanowiło to o ponad 1 tys. mniej niż rok wcześniej.Problemy z zatrudnianiem specjalistów IT


W 2013 roku w Polsce działało blisko 89 tys. firm z obszaru IT. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw z tej branży. Ta sytuacja generuje obecnie coraz większe trudności w rekrutacji informatyków. Jak wynika z danych GUS, najczęstszym problemem pracodawców przy zatrudnianiu specjalistów IT był niewystarczający poziom umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii wśród kandydatów. Dla co piątej firmy poważną przeszkodę przy zatrudnianiu stanowiły zbyt wysokie koszty wynagrodzeń informatyków. Ponadto zwracano uwagę na niedobór kandydatów z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem.Jak rozwiązać problemy związane z rekrutacją informatyków?
Problemy ze znalezieniem specjalistów IT wymuszają odpowiednie zaplanowanie działań przez pracodawców. W pierwszej kolejności warto zdać sobie sprawę, że w tak specyficznej branży jaką jest branża IT, najistotniejsze są kompetencje pracowników, a nie formalnie udokumentowane wykształcenie (choć dla niektórych pracodawców jest to warunek konieczny do zatrudnienia pracownika). Przy rekrutacji specjalistów IT warto również zwrócić uwagę na tzw. kompetencje „miękkie” kandydatów, które odgrywają coraz większą rolę w pracy informatyków. Bardzo ważne jest, aby przyszły informatyk posiadał takie cechy jak: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz chęć rozwoju. Warto również wdrożyć działania służące zatrzymaniu obecnych pracowników w firmie.

O raporcie


W raporcie uwzględniono dane dotyczące edukacji w zakresie IT. Pokazano podażową stronę rynku pracy IT, a więc liczbę studentów i absolwentów szkół wyższych na kierunkach informatycznych i pokrewnych w danym regionie oraz należących do niego województwach. Publikacja zawiera także dane na temat kompetencji specjalistów IT zatrudnionych w poszczególnych regionach kraju. Przedstawiono także informacje o wynagrodzeniach informatyków na różnych szczeblach zarządzaniach, pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku. Kolejne części raportu prezentują popytową stronę rynku pracy IT.

Maria Hajec

Udostępnij