Artykuły

HR – owca portret własny

28.06.2013
Jak zmienia się branża HR? Przed jakimi wyzwaniami stają obecnie specjaliści Human Resources? Co motywuje ich do pracy najbardziej? Przygotowany przez Grupę Pracuj Solutions raport - „HR – owca portret własny” zawiera odpowiedzi na te, i wiele innych, pytań m.in o to, czym pracownicy HR mogą zaskakiwać, jakie są ich cele i ambicje zawodowe, w jaki sposób pracują i odpoczywają. Dynamicznie zmieniająca się polityka personalna firm oraz nowe wyzwania, związane m.in. z koniecznością dostosowania metod i podejścia do oczekiwań wchodzącego na rynek pokolenia Z, w połączeniu z malejącymi budżetami departamentów HR sprawiają, że osoby zarządzające zasobami ludzkimi nie mogą narzekać na brak adrenaliny w swojej codziennej pracy. Czy w związku z tym w czasie wolnym stronią od mocnych wrażeń, czy przeciwnie, nadal poszukują silnych emocji? Warto poznać odpowiedzi na te pytania, by przekonać się, jaki jest „HR – owca portret własny”.
Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzane drogą internetową na grupie 400 osób, pracowników HR w firmach zatrudniających co najmniej dziesięciu pracowników. Publikacja jest próbą pokazania codzienności polskiego HR- owca.
Z danych zawartych w raporcie wyłania się spójny obraz, łączący w sobie zarówno zadania i obowiązki pracowników HR, jak również ich dążenia i aspiracje zawodowe. Te ostatnie doskonale wpisują się w globalne trendy, wskazywane w międzynarodowych badaniach oraz prestiżowych publikacjach branżowych.
Jako że nikt tak dobrze jak menedżerowie HR nie rozumie starej maksymy mówiącej, że „nie samą pracą żyje człowiek”, druga część raportu zawiera informacje dotyczące tego, jak osoby zarządzające zasobami ludzkimi spędzają swój wolny czas. Jakie mają priorytety i jakie wartości są im bliskie w życiu prywatnym.HR – owiec w pracy
HR strategiczny - nie tylko życzeniowo


Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że oczekiwania firm wobec pracowników HR są wysokie i obejmują wiele różnorodnych zadań. Zapytani o obszary jakimi zajmują się w swojej codziennej pracy, pytani klienci Grupy Pracuj, najczęściej wskazywali na sześć odpowiedzi, z czego aż cztery z nich zostały wskazane przez więcej niż ¾ ankietowanych. Na barkach pracownika działu HR bardzo często spoczywają kompleksowe działania związane zarówno z rekrutacją nowych pracowników (95%), selekcją napływających aplikacji (92%), czy kwestiami kadrowymi(79%). Interpretując te dane należy zwrócić uwagę, że respondentami badania są klienci Grupy Pracuj, którzy odpowiadają za rekrutację częściej, niż za inne obszary HR.
Ponad ¾ osób ankietowanych zajmuje się także doskonaleniem pracowników i umożliwianiem im rozwijania swoich kompetencji poprzez szkolenia (77%). Niewiele mniej, bo 72%, wskazań zdobyło także motywowanie pracowników poprzez zapewnianie im możliwości rozwoju w ramach organizacji.Kluczowa rekrutacja


Największym wyzwaniem w codziennej pracy większości pytanych praktyków HR jest znalezienie odpowiednich kandydatów. Tę odpowiedz wskazało aż 56% ankietowanych. Tak wysoki odsetek wskazań jest interesujący, zwłaszcza w kontekście statystyk dotyczących bieżącej sytuacji na rynku pracy. Według danych GUS stopa bezrobocia pod koniec marca br. wynosiła 14,3 %. Oznacza to, że bez pracy znajduje się obecnie najwięcej osób od sześciu lat . Z kolei według badań Eurostatu przeprowadzonych w trzecim kwartale 2012 roku, mówiących o odsetku nieobsadzonych miejsc pracy w krajach europejskich, Polska zajmuje drugie od końca miejsce, znajdując się razem z Łotwą, Cyprem i Portugalią w grupie krajów, w których jest jedynie 0,4% nieobsadzonych, wolnych wakatów. Gorsza sytuacja jest jedynie w Grecji, w której jest ich 0,3%. . Tak znaczący rozdźwięk między wskazaniami specjalistów zarządzających zasobami ludzkimi, a danymi statystycznymi może być spowodowany dużą skalą zjawiska luki kompetencyjnej w naszym kraju.Specjaliści HR w swojej pracy zdecydowanie nie lubią monotonii. Wskazują na to odpowiedzi na pytanie dotyczące czynników, które są dla nich najbardziej motywujące. Ponad ¾ osób wskazało w tym pytaniu na różnorodność wykonywanych zadań. Dwa kolejne miejsca na podium zajęły czynniki zbliżone do siebie i, w pewnym sensie, komplementarne, czyli poczucie wpływu na rozwój całej firmy (70%) oraz bycie partnerem dla biznesu (57%). Co ciekawe, okazało się, że pracowników działów HR bardziej motywuje większa decyzyjność i związana z nią odpowiedzialność za całościowy rozwój organizacji niż determinant ekonomiczny w postaci wynagrodzenia, który znalazł się na czwartym miejscu ze wskazaniem 53%.

Tak wysoki odsetek wskazań na partnerstwo dla biznesu oraz wywieranie wpływu na rozwój firmy jako czynników motywujących, jest symptomatyczny, ponieważ potwierdza globalne tendencje opisywane w najnowszych światowych badaniach. W obszernym raporcie firmy Delloite „Human Capital Trends 2013” dla krajów z grupy EMEA (Europe, the Middle East and Africa) pośród trzynastu wiodących trendów w branży HR wyłaniają się trzy dominujące tendencje. Na pierwszym miejscu plasuje się redefinicja tradycyjnego modelu przywództwa skupionego w większym stopniu na partnerstwie, a nie na hierarchiczności (61%), na drugim zmiana modelu HR w organizacjach, idąca w kierunku pogłębiania roli HR w budowaniu strategii biznesowej (60%) oraz na trzecim, wzrost znaczenia zarządzania talentami jako kluczowego czynnika rozwoju firmy (59%) .Specjaliści HR zarządzają czasem


Duże wymagania, rosnąca odpowiedzialność, oraz wysokie aspiracje przekładają się na czas pracy specjalistów Human Resources. Aż 93% osób biorących udział w badaniu na wykonywanie obowiązków zawodowych poświęca większą liczbę godzin, niż przewidują to wyznaczone ramy czasu pracy. Najbardziej zapracowana grupa specjalistów, stanowiąca 34% badanych, pracuje nadliczbowo kilka razy w tygodniu. 40% pracuje po godzinach kilka razy w miesiącu, natomiast 19% sporadycznie, raz w miesiącu lub rzadziej.Z badań wynika, że praca w branży HR jest stabilna i charakteryzuje się niskim poziomem fluktuacji pracowników. Aż 61% badanych zmienia miejsce pracy co 4 lata lub rzadziej. 17% osób ankietowanych nie miało jeszcze okazji zmieniać miejsca pracy ponieważ firma, w której są zatrudnieni jest pierwszą w ich zawodowej karierze. 21% osób zmienia pracę co dwa lub trzy lata. A tylko 1% co rok zatrudnia się u nowego pracodawcy.

HR- owiec rozwija skrzydła


Nie bez przyczyny to właśnie specjaliści HR często odpowiadają za zapewnienie pracownikom firmy możliwości rozwoju. Dane zawarte w raporcie „HR – owca portret własny” wskazują, że doskonale rozumieją oni rolę doskonalenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Połowa badanych deklaruje, że chciałaby poświęcać więcej czasu na doszkalanie się i zdobywanie wiedzy, a 44% chciałoby móc poświęcić więcej czasu na planowanie strategii działu HR.Badania wskazują, że praktycy HR w publikacjach branżowych najczęściej poszukują treści dotyczących rekrutacji kandydatów z unikatowymi umiejętnościami. Takich informacji poszukuje 41% badanych. Na drugim miejscu, wśród tematów najchętniej poszukiwanych, znalazły się nowe technologie w rekrutacji (38%), a na trzecim informacje dotyczące niedopasowania kandydatów do wymagań rynku pracy (35%). Specjaliści z KPMG w publikacji „Rethinking Human Resources in a Changing World” zwrócili uwagę na konieczność zmian w strukturze i strategii HR. Zmiany te jednocześnie potwierdzają rosnącą rolę zarządzania talentami w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznym środowisku globalnym. We wnioskach czytamy: „Największym, wręcz krytycznym dla rozwoju biznesu wyzwaniem jakiemu musi sprostać HR jest rekrutacja oraz - co jeszcze istotniejsze -zatrzymanie najcenniejszych talentów w organizacji. Trzeba dokonywać tego w środowisku, które sprawia, że zaangażowanie pracowników jest i będzie coraz trudniejsze”

Metody i narzędzia pracy w HR


Rozmowy z kandydatami stanowią istotny obszar działań specjalisty HR. To podczas rozmowy kwalifikacyjnej może on najlepiej zweryfikować informacje deklarowane w treści aplikacji oraz ocenić charakterologiczne dopasowanie danej osoby do stanowiska, o które się ona ubiega.
Wśród pytań często zadawanym kandydatom przez rekruterów biorących udział w badaniu znalazły się pytania wymagające konkretnych i rzeczowych odpowiedzi, związane zarówno z oczekiwaniami kandydata wobec pracy w danej firmie, powodu zmiany dotychczasowej pracy oraz oczekiwań wobec potencjalnego pracodawcy (w tym także oczekiwań finansowych). Poza tymi szczegółowymi pytaniami, odnoszącymi się do konkretnych obszarów i aktualnej sytuacji kandydata, często padają też pytania bardziej ogólne, na przykład o czynniki motywujące do pracy, wyobrażenia kandydata o stanowisku, na które aplikuje, kierunki rozwoju i przyszłe cele zawodowe oraz o dotychczasowe sukcesy.
Social media wyraźnie są traktowane jako nowinka i nie zdobyły masowej popularności wśród pracowników HR. Aż 57% badanych w ogóle nie wykorzystuje social media do celów zawodowych.HR – owiec poza pracą
Przeprowadzone badanie w głównej mierze dotyczyło obszarów związanych z codzienną pracą wykonywaną przez specjalistów Human Resources. Jednak work-life balance czyli umiejętność zachowania równowagi między życiem zawodowym,
a prywatnym, również znalazła swoje odzwierciedlenie w drugiej części raportu.
Jak wynika z danych CBOS z 2012 roku przeciętny Polak ma średnio 4 godziny i 39 minut wolnego czasu w ciągu doby. Natomiast z badań „budżet czasu”, które jest przeprowadzane w różnych krajach – w Polsce dane te zbiera Główny Urząd Statystyczny – wynika, że średnio w ciągu doby Europejczycy mają od 4 i pół godziny do 6 godzin wolnego czasu czyli jak widać Polacy są w średniej europejskiej.
W ubiegłorocznej sondzie przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl wskazano, że aż 65% Polaków jest zbyt zmęczona, aby korzystać z wolnego czasu po pracy, a 44% odpowiedziało, że często towarzyszy im uczucie zmęczenia po pracy. Wyniki te zdają się potwierdzać także odpowiedzi na pytania stawiane przez Grupę Pracuj. Pokazują one, że ponad połowa – 54% osób ankietowanych wychodząc z pracy często o niej myśli, a prawie 40% zdarza się myśleć o pracy. Jedynie 7% stara się nie łączyć życia prywatnego z zawodowym.Najwięcej, aż 32%, respondentów zadeklarowało, że aktywnie spędza czas poza pracą uprawiając sport. Druga forma spędzania wolnego czasu, którą preferuje 27% badanych to spotkania ze znajomymi. Wysoko ocenione zostało także czytanie książek i czasopism (22%), a relatywnie nisko - jedynie 7% wskazań - oglądanie telewizji bądź wybranych filmów.

Czytam, więc jestem


Choć w Polsce spada czytelnictwo, na co wskazują badania opublikowane przez Bibliotekę Narodową i TNS Polska, mówiące o tym, że w 2012 roku tylko 11% Polaków przeczytało 7 książek w ciągu roku, podczas gdy aż 61% nie przeczytało w tym czasie ani jednej – to odpowiedzi HR –owców na pytania dotyczące czytelnictwa napawają optymizmem.
Wyniki badania „HR-owca portret własny” pokazują, że pracownicy HR w wolnym czasie bardzo chętnie czytają książki – co piąty ankietowany podał, iż lektura książek bądź czasopism to wybierana przez niego forma spędzania czasu wolnego.
Najczęściej wybieranym gatunkiem są książki branżowe -26%. Co ciekawe, na drugim miejscu - z bardzo wysokim wynikiem 25 % - znalazły się kryminały. Można zatem przypuszczać, że mimo, iż codzienna praca i tak w znaczącym stopniu podnosi poziom adrenaliny, to najwyraźniej specjaliści ds. HR lubią mocne wrażenia.

W następnej kolejności pojawiającą się odpowiedzią dotyczącą formy spędzenia wolnego czasu po pracy było oglądanie telewizji bądź interesujących filmów. Takich osób jest niewiele, bo tylko 7%. Także 7% osób wskazało, że wolny czas spędza w „inny” sposób - najczęściej łącząc różne formy aktywności.Podsumowując tę część raportu można stwierdzić, że specjalista HR ceni swój czas wolny i potrafi zadbać o higienę życia zawodowego, umiejętnie rozdzielając pracę i życie prywatne. Choć oczywiście zdarza się, że myśli o pracy także w domu, to jednak jego aktywności pozazawodowe wskazują na umiejętność zachowania work-life balance. Czynnie uprawia sport i jest aktywny fizycznie. Lubi także spędzać czas z bliskimi, przyjaciółmi czy znajomymi oraz pogrążać się w lekturze wydawnictw branżowych bądź czysto rozrywkowych, podnosząc narodowe statystyki czytelnictwa.

Autor: Pracuj.pl

Bibliografia
1. Adecco Poland, WP.PL, Bezrobocie najwyższe od 6 lat, dostępny w internecie: http://praca.wp.pl/title,Bezrobocie-najwyzsze-od-6-lat,wid,15476094,wiadomosc.html?ticaid=110d35&_ticrsn=5
2. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00172&toolbox=types
3. Deloitte, Resetting Horizons, Human Capital Trends 2013, dostępny w internecie: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Guam/Local%20Assets/Documents/Resetting_Horizons_Global_Human_Capital_Trends_2013_20130416.pdf
4. KPMG InternatIonal, Rethinking Human Resources in a Changing World, dostępny w internecie: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/hr-transformations-survey/Documents/hr-transformations-survey-full-report.pdf

Udostępnij