Słownik

aktywne polityki rynku pracy

Działania państwa mające na celu zwiększanie zatrudnienia oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia. Koncentrują się na zwiększaniu popytu na pracę – współtworzeniu nowych miejsc pracy oraz usprawnianiu funkcjonowania rynku pracy poprzez pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, monitorowanie poszukiwania pracy, szkolenia oraz wsparcie dla przedsiębiorców. Między innymi ułatwiają powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnym, osobom powracającym po okresie nieobecności oraz wspierają wchodzenie na rynek ludzi młodych. Niektóre z aktywnych polityk rynku pracy ukierunkowane są jednocześnie na realizację postulatów polityki społecznej tzn. zapewnienie dochodu i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.