Słownik

flexicurity

Model zatrudnienia polegający na połączeniu elastyczności pracy i bezpieczeństwa socjalnego. Elastyczność zatrudnienia przejawia się w łatwym procesie zatrudniania i zwalniania pracowników, a bezpieczeństwo socjalne oznacza rozbudowany system zabezpieczeń społecznych oraz wysokie świadczenia socjalne. Ochrona zatrudnienia jest niewielka, ale zwalniani pracownicy szybko znajdują nową pracę.

Określenie flexicurity tłumaczy się jako ‘elastyczne bezpieczeństwo’. Neologizm ten powstał w wyniku połączenia wyrazów flexibility ‘elastyczność, giętkość’ oraz security ‘bezpieczeństwo, ochrona’.

Koncepcja flexicurity składa się z 4 elementów. Są to:
  • aktywna polityka rynku pracy – czyli bezpośrednie działania na rynku pracy, których celem jest nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, ale również zapewnienie pracownikom możliwości przekwalifikowania, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.
  • elastyczność prawna i organizacyjna – czas i forma zatrudnienia pracowników są dostosowane do sytuacji panującej na rynku.
  • kształcenie ustawiczne – pracownicy mają możliwość szybkiego przekwalifikowania się oraz podniesienia poziomu wykształcenia.
  • system zabezpieczenia społecznego pracowników – ubezpieczenia od bezrobocia czy wysokie świadczenia do czasu znalezienia nowej posady.

Prekursorem oraz jednym z liderów w wykorzystywaniu flexicurity jest Dania. Tzw. duński model flexicurity nazywany jest również „złotym trójkątem”. Łączy on elastyczność zatrudnienia z aktywną polityką rynku pracy przy rozbudowanym systemie państwa opiekuńczego.