Artykuły

Branże narażone na wysoką fluktuację kadr

12.03.2013 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule zawarto informacje dotyczące fluktuacji personelu i zróżnicowania tego wskaźnika w rożnych branżach. Przytoczono definicję fluktuacji i przedstawiono najpopularniejsze sposoby jej pomiaru. Wspomniano o podstawowych kosztach związanych z wysokim natężeniem tego zjawiska. W tekście opisano poziom rotacji, który większość specjalistów uznaje za bezpieczny dla przedsiębiorstwa. Przedstawiono również dodatkowe czynniki, jakie powinny być brane pod uwagę przy ocenie poziomu fluktuacji w przedsiębiorstwie. Podano przykłady wpływu sytuacji na rynku i specyfiki pracy w branży na poziom fluktuacji w firmach. W artykule podano przykłady branż i zawodów, w których płynność personelu jest wyższa od średniej dla całego rynku. Przeanalizowano zróżnicowane przyczyny tego stanu rzeczy. Podano też przykłady branż, dla których wysoka fluktuacja nie musi stanowić zagrożenia.
Fluktuacja, czyli płynność personelu, jest zjawiskiem powszechnym. Niewielka skala fluktuacji jest nie tylko naturalna, ale nawet korzystna z punktu widzenia organizacji. Dzieje się tak szczególnie w sytuacji, w której firmę opuszczają pracownicy o niewielkich kwalifikacjach i niskiej efektywności. Płynność kadr pozwala wtedy na ich wymianę na pracowników, którzy przyniosą wyższe zyski przedsiębiorstwu. Jednak zbyt wysoka rotacja personelu zawsze pociąga za sobą duże straty. Istnieją branże szczególnie narażone na stały, wysoki poziom płynności personelu. Menedżerowie podejmujący się pracy w takich miejscach muszą być świadomi zagrożeń z tym związanych.

Fluktuacja personelu – definicja


Fluktuacja to termin oznaczający zmienność, płynność, niestałość. W odniesieniu do kadr rozumiany jest jako proces odchodzenia, przychodzenia i wymiany personelu. Fluktuacja to proces, na który mają wpływ zarówno zwolnienia, jak i dobrowolne decyzje pracowników dotyczące odejścia z organizacji. Za podstawowy wskaźnik fluktuacji uznaje się stosunek ilości pracowników, którzy opuścili firmę, do ogółu zatrudnionych na przestrzeni danego okresu. W ten sposób można określić fluktuację w skali miesiąca, półrocza czy roku. Fluktuacja jest jednak zjawiskiem bardzo niejednorodnym. Aby zrozumieć jej istotę i znaczenie dla konkretnej organizacji, konieczne jest wykorzystanie dokładniejszych wskaźników. Przede wszystkim należy oddzielić rotację związaną z koniecznością redukcji etatów od dobrowolnych odejść personelu. W ramach dobrowolnych fluktuacji ważne jest poznanie powodu odejścia. Niekiedy są one niezależne od metod zarządzania w firmie, np. w sytuacji ciężkiej choroby bądź zmiany miejsca zamieszkania. Firmy stosują też porównania mające na celu wyodrębnienie grup ryzyka. Służą temu porównania fluktuacji między konkretnymi działami lub stanowiskami na poszczególnych szczeblach drabiny organizacyjnej firmy. Wiele firm oblicza też wskaźnik fluktuacji dla pracowników o krótkim stażu, ponieważ niejednokrotnie ich niestabilność jest najwyższa. W tym celu porównuje się liczbę pracowników odchodzących w pierwszym roku z liczbą wszystkich odejść w tym okresie. Dopiero poszerzone i rzetelne analizy pozwalają zrozumieć menedżerom, czy rotacja w ich firmie stanowi zagrożenie, jakie są jej przyczyny i które grupy pracowników należy objąć działaniami naprawczymi.

Koszty związane z fluktuacją personeluBibliografia
Cybulski K., Przyczyny i konsekwencje wysokiej fluktuacji personelu sprzedażowego [online]. Dostępne w internecie: http://sfmc.pl/dl.php?file=20100107220613_przyczyny_i_konsekwencje_wysokiej_fluktuacji.pdf.
Dalton D. R., Todor W. D., Krackhardt D. M., Turnover Overstated: A Functional Taxonomy, „Academy of Management Review” 1982, nr 2, s. 117-123.
Górska N., Osika K., Fluktuacja pracowników w 2008 [online]. Dostępne w Internecie:
http://www.egospodarka.pl/43715,Fluktuacja-pracownikow-w-2008r,1,39,1.html.
Jak analizować poziom fluktuacji pracowników? [online]. Dostępne w internecie:
http://hrmobilny.pl/artykuly-hr/jak-analizowac-poziom-fluktuacji-pracownikow.
Jak przeciwdziałać zbyt wysokiej fluktuacji kadr? [online]. Dostępne w Internecie:
http://hrstandard.pl/2011/08/16/jak-przeciwdzialac-zbyt-wysokiej-fluktuacji-kadr/.
Satava D., The A to Z of Keeping Staff, „ Journal of Accountancy ” 2003, nr 4, s. 67-70.
Tomaszewski C., Zarządzanie pracownikami w procesie zarządzania call center [online]. Dostępne w Internecie: http://kadry.nf.pl/Artykul/6281/Str_2/Zarzadzanie-pracownikami-w-procesie-zarzadzania-call-center/.
Zagadnienie fluktuacji kadr w handlu [online]. Dostępne w Internecie:
http://www.sbm-ekonomista.pl/doradztwo-w-handlu/?zagadnienie-fluktuacji-kadr-w-handlu,40.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Udostępnij