Wiadomości

Więcej wolnych miejsc pracy

30.12.2014
Jak wynika z danych GUS-u, na koniec III kwartału 2014 roku ogólna liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 60,1 tys. Oznacza to wzrost do analogicznego okresu ubiegłego roku o 31,8%. Największy wzrost obserwowany był w jednostkach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (o 126,2%), pozostałą działalność usługową (o 100%), czy działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do urządzeń klimatyzacyjnych (o 76%). Spadek liczby wolnych miejsc pracy w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku dotyczył m.in. podmiotów prowadzących działalność w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (o 13,1%), a także w zakresie administrowania i działalności wspierającej o 11,1%).
Źródło: Główny Urząd Statystyczny