Wiadomości

Kobiety będą pracować w kopalniach

14.08.2014
Rada Ministrów przygotowała projekt nowelizacji przepisów Kodeksu pracy dotyczących zakazu zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Po zmianach ograniczenie wysiłku związanego z wykonywaną pracą będzie odnosiło się przede wszystkim do kobiet w ciąży, a nie jak było do tej pory do ogółu pracownic. Nowelizacja pociągnie za sobą konieczność zmian w wykazie prac wzbronionych kobietom. Zmiany są przeprowadzane ze względu na konieczność dostosowania polskich przepisów do przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Źródło: Solidarność