Słownik

zwolnienia grupowe

Rodzaj zwolnień z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy i dotyczących większej grupy zatrudnionych. Ustawowo zwolnienia grupowe występują jedynie w przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Mają miejsce, gdy dochodzi do rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lecz w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wręczenia pierwszego wypowiedzenia liczba zwolnień obejmuje co najmniej:
  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników.

Wszystkim pracownikom zwalnianym na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych przysługuje prawo do odprawy. Jej wysokość uzależniona jest od tzw. zakładowego stażu pracy.