Słownik

związek zawodowy

Samorządna i dobrowolna organizacja, której celem jest reprezentowanie oraz obrona praw, interesów zawodowych i socjalnych zatrudnionych osób. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. Związki zawodowe z reguły dzielą się na ogólnokrajowe i branżowe.

Dwie największe centrale związkowe w Polsce to: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (NSZZ "Solidarność").

Patrz też: Dialog społeczny, Negocjacje zbiorowe, Strajk