Strona główna

Regulamin korzystania z zasobów portalu rynekpracy.pl


1. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki korzystania z zasobów portalu rynekpracy.pl
1.2. Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:
 • Sedlak & Sedlak – Agencja Konsultingowa z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 189 B, właściciel portalu rynekpracy.pl.
 • Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z usług polegających na udostępnianiu przez Sedlak & Sedlak zasobów portalu rynekpracy.pl.
 • Portal – strona internetowa poświęcona problematyce rynku pracy, znajdująca się pod adresem www.rynekpracy.pl
 • Usługa - świadczenie polegające na odpłatnym udostępnianiu Klientowi zasobów portalu rynekpracy.pl
 • Cennik - zestawienie rodzajów usług oraz opłat za te usługi.
1.3. Klient decydując się na korzystanie z zasobów portalu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2. Zasady korzystania z zasobów Portalu


2.1. Korzystanie z zasobów Portalu odbywa się poprzez:
 • wykupienie abonamentu uprawniającego do korzystania z zasobów Portalu przez określony czas (usługa "Abonament").
 • rejestrację uprawniającą do korzystania z bezpłatnej części Portalu.
2.2. Korzystanie z abonamentu wymaga wypełnienia i wysłania formularza zamówienia.
2.3. Dostęp do zasobów Portalu odbywa się poprzez przydzielenie loginu oraz hasła uprawniającego Klienta do korzystania z materiałów tam zgromadzonych.
2.4. Korzystanie z zasobów Portalu nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw do materiałów w nim zawartych. Klient może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000. r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.). Przytaczanie, powoływanie się na materiały Portalu wymaga pisemnej zgody redakcji.
2.5. Jakiekolwiek korzystanie z zasobów Portalu mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Sedlak & Sedlak, według zasad określonych odrębną umową.
2.6. W przypadku udostępnienia materiałów osobom trzecim lub w przypadku innego naruszenia zasad korzystania z zasobów Portalu, Sedlak & Sedlak ma prawo zablokować dostęp Klienta do Portalu, zachowując prawo do opłat już poniesionych przez Klienta.

3. Zasady korzystaniu z usługi "Abonament"


3.1. Korzystanie z usługi "Abonament" zobowiązuje Klienta do przestrzegania postanowień znajdujących się w niniejszym Regulaminie i cenniku.
3.2. Zamówienie usługi odbywa się przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.
3.3. Usługa zostaje udostępniona po wpłynięciu na konto Sedlak & Sedlak opłaty za świadczenie usługi.
3.4. Okres rozliczeniowy wynosi pół roku lub jeden rok.
3.5. Opłaty za korzystanie z usługi "Abonament" wynoszą:
 • abonament roczny 1500 PLN + 23% VAT (łącznie: 1845 PLN)
 • abonament półroczny 900 PLN + 23% VAT (łącznie: 1107 PLN)
3.6. Udostępnianie hasła i loginu osobom trzecim spowoduje zablokowanie dostępu do Portalu i może być podstawą wypowiedzenia umowy bez obowiązku zwrotu opłat już poniesionych przez Klienta.
3.7. Klient zamawiający usługę upoważnia Sedlak & Sedlak do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
3.8. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Sedlak & Sedlak o wszelkich zmianach danych wymaganych do fakturowania, takich jak: NIP, adres siedziby, numery telefonów itp. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.
3.9. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za usługę zgodnie z cennikiem. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:
Inteligo PKO Bank Polski SA
50102055581111109491200086
3.10. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpłynięcia należności na konto bankowe Sedlak & Sedlak.
3.11. Po dokonaniu całości wpłaty przez Klienta, Sedlak & Sedlak wystawi w ciągu 7 dni fakturę z terminem płatności określonym na dzień wystawienia faktury.
3.12. W razie opóźnienia płatności za abonament, Sedlak & Sedlak przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
3.13. Jeżeli opóźnienie w dokonaniu płatności wynosi 14 dni, Sedlak & Sedlak ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usług. Ponowne zawarcie umowy może nastąpić po uiszczeniu przez Klienta wszystkich zaległych opłat.

4. Zaprzestanie świadczenia usługi "Abonament"


4.1. Strony mogą zrezygnować ze świadczenia/korzystania z usługi w każdym czasie, jednak najpóźniej składając oświadczenie na 14 dni przed końcem okresu rozliczeniowego, ze skutkiem rozwiązania umowy na koniec danego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy Klient, który rezygnuje z usługi "Abonament", dokonał płatności z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy, umowa ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego z opłaconych okresów rozliczeniowych.
4.2. Oświadczenie o rezygnacji ze świadczenia/korzystania z usługi powinno zostać wysłane listem poleconym na adres drugiej Strony.
4.3. Klientowi, który wypowiada umowę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
4.4. Strony mogą zrezygnować ze świadczenia/korzystania z usługi w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania.
4.5. Sedlak & Sedlak może zawiesić świadczenie usług w razie:
 • naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu lub umowy,
 • likwidacji albo ogłoszenia upadłości Strony,
 • w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
4.6. Sedlak & Sedlak może jednostronnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych

5. Warunki korzystania z bezpłatnej części Portalu


5.1. Bezpłatny dostęp możliwy jest tylko do wyznaczonej części Portalu, która może być zmieniana przez Sedlak & Sedlak bez wcześniejszego informowania o tym Klientów.
5.2. Rozróżniamy dwa rodzaje dostępu bezpłatnego. Pierwszy to dostęp bezpłatny bez konieczności logowania w portalu. Drugi to dostęp bezpłatny z koniecznością logowania w portalu.
5.3. Warunkiem korzystania z bezpłatnego dostępu z koniecznością logowania w portalu jest poprawne dokonanie rejestracji zgodnie z wymogami określonymi w formularzu rejestracyjnym.
5.4. Osoby nie przestrzegające tych wymogów będą usuwane z listy Klientów.

6. Treść i format reklam


6.1. Usługa reklamowa zostaje udostępniona po wpłynięciu na konto Sedlak & Sedlak opłaty za świadczenie usługi.
6.2. Oferta usług reklamowych znajduje się pod linkiem "reklama".
6.3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać materiały dostarczone do emisji znajdują się pod linkiem "specyfikacja techniczna".
6.4. Rozpowszechniane reklamy muszą być wykonane i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego pochodzącego od portalu rynekpracy.pl. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami "reklama", "ogłoszenie płatne", "link sponsorowany", "artykuł sponsorowany" lub równoznacznymi.
6.5. Termin emisji reklamy należy ustalić z pracownikiem redakcji z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Kompletne materiały reklamowe należy przesłać na co najmniej 3 dni przed planowanymi działaniami promocyjnymi.
6.6. Redakcja portalu odmówi zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma jest niezgodna z prawem, czy zasadami współżycia społecznego lub też, gdy rozpowszechnianie jej może naruszyć chronione prawem dobra osób trzecich. W takim przypadku zleceniodawca niezwłocznie otrzyma zawiadomienie o odmowie wykonania zlecenia lub wstrzymaniu rozpowszechniania reklamy oraz o przyczynie wstrzymania. W przypadkach opisanych powyżej redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia.
6.7.Redakcja portalu rynekpracy.pl ma prawo do odmowy emisji reklamy, jeśli treść lub forma reklamy stoi w konflikcie z interesami firmy
Sedlak & Sedlak – w szczególności w przypadku reklamy produktów konkurencyjnych.
6.8. Redakcja portalu rynekpracy.pl może odmówić emisji reklamy w wyznaczonym przez Klienta czasie w sytuacji, w której na ten dzień zarezerwowane są inne świadczenia.
6.9. Za szkody powstałe w związku z emisją reklam, zgodnych ze złożonym zleceniem odpowiada Zleceniodawca.

7. Odpowiedzialność Sedlak & Sedlak


7.1. Sedlak & Sedlak odpowiada za niemożność dostępu do zasobów Portalu będącą wynikiem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, chyba że brak dostępu do zasobów jest następstwem okoliczności, za które Sedlak & Sedlak nie ponosi odpowiedzialności. Sedlak & Sedlak nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług przez Sedlak & Sedlak, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:
 • awaria lub przeciążenie łączy telekomunikacyjnych,
 • przyczyny o charakterze siły wyższej,
 • przyczyny leżące po stronie osób trzecich,
 • okoliczności powstałe z winy Klienta, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa,
 • awaria u dostawcy internetu dla Sedlak & Sedlak,
 • inne przyczyny, na które Sedlak & Sedlak nie ma wpływu.
7.2. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług zawinionej przez Sedlak & Sedlak, dołoży on wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w czasie 48 godz. od zgłoszenia reklamacji.
7.3. Sedlak & Sedlak zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sedlak & Sedlak i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
7.4. Sedlak & Sedlak nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Klienta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Klienta w żadnym zakresie. Na Sedlak & Sedlak nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu naruszeń, których dopuści się Klient w trakcie korzystania z usługi.
7.5. Sedlak & Sedlak nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Klientów Portalu.

8. Odpowiedzialność Klienta


8.1. Jeżeli naruszenie przez Klienta zasad Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Klient będzie zobowiązany do jej naprawienia.
8.2. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Sedlak & Sedlak w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Sedlak & Sedlak z tytułu korzystania przez Klienta z usług. Klient zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów. Ma to szczególne zastosowanie w przypadkach naruszenia przez Klienta dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.
8.3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania treści zawartych w Portalu, udostępniania parametrów dostępu osobom trzecim a także dostarczania im usług oferowanych przez Sedlak & Sedlak bez pisemnej zgody.

9. Postanowienia końcowe


9.1. Sedlak & Sedlak zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne:
 • od następnego okresu rozliczeniowego w przypadku korzystania z usługi "Abonament"
 • od chwili zamieszczenia na stronie, w przypadku korzystania z bezpłatnego dostępu.
9.2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.