Monitory

Struktura bezrobotnych 50+

14.08.2012
Pod koniec 2011 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 441,4 tys. bezrobotnych powyżej 50 roku życia - wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Udział tej grupy w strukturze ogółu bezrobotnych wyniósł 22,3%. Wśród bezrobotnych 50+ dominowali mężczyźni (58,9%) oraz osoby zamieszkałe w mieście (64,2%).

Najwięcej, bo niemal 40% bezrobotnych, stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Druga co do wielkości grupa to bezrobotni legitymujący się wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,6%), trzecia zaś – osoby, które ukończyły szkoły policealne i średnie zawodowe (19,4%). Najmniej liczną grupą wśród bezrobotnych 50+ okazali się absolwenci szkół wyższych – jedynie 3,8% bezrobotnych osób mających obecnie 50 lat i więcej ukończyło ten typ szkoły.Warto przeanalizować również strukturę osób 50+ ze względu na czas pozostawania bez pracy. Niepokojący jest fakt, iż niemal połowa zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej pozostaje bez pracy ponad rok (45%). Krótki (do 3 miesięcy) czas pozostawania bez pracy odnotowano w przypadku 24% bezrobotnych w tej grupie wiekowej.