Artykuły

Underemployment i inne wskaźniki niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy w UE

06.05.2014
Opracowanie prezentuje dane dotyczące trzech dodatkowych zbiorowości, znajdujących się najbliżej populacji bezrobotnych, niespełniających jednak kryteriów definicji bezrobocia proponowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy. Mowa o populacji niepełnozatrudnionych pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy (underemployed part-time workers), o populacji biernych zawodowo poszukujących pracy, ale niegotowych do jej podjęcia (jobless persons seeking a job but not immediately available for work) oraz o populacji biernych zawodowo nieposzukujący pracy, ale gotowych do jej podjęcia (jobless persons available for work but not seeking it). W publikacji zawarto informacje o kształtowaniu się wskaźników niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy (czyli dotyczących bezpośrednio zjawiska underemployment) w latach 2009-2013 w krajach Unii Europejskiej. Prezentowane dane uwzględniają podział na płeć, wiek, poziom wykształcenia, czy pochodzenie.

Na opracowanie składa się 10 wykresów oraz 1 tabela:
Wykres 1. Wskaźniki niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy na obszarze UE-28 w przedziale wiekowym 15-74 lat w latach 2009-2013 (w %)
Tabela 1. Wskaźniki niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy na obszarze UE-28 w przedziale wiekowym 15-74 w 2013 roku
Wykres 2. Niepełnozatrudnieni pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w podziale na płeć jako odsetek populacji w krajach UE-28 w wieku 15-74 lat w 2013 roku (w %)
Wykres 3. Rozkład płci w poszczególnych kategoriach wskaźników rynku pracy w UE-28 w 2013 roku (w %)
Wykres 4. Niepełnozatrudnieni pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w podziale na płeć i wiek jako stosunek do osób aktywnych zawodowo w UE-28 w 2013 roku (w %)
Wykres 5. Bierni zawodowo poszukujący pracy ale niegotowi do jej podjęcia w podziale na płeć i wiek jako stosunek do osób aktywnych zawodowo w UE-28 w 2013 roku (w %)
Wykres 6. Bierni zawodowo nieposzukujący pracy ale gotowi do jej podjęcia w podziale na płeć i wiek jako stosunek do osób aktywnych zawodowo w UE-28 w 2013 roku (w %)
Wykres 7. Udział osób w poszczególnych kategoriach niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy w podziale na poziom wykształcenia w wieku 25-74 lat w UE-28 w 2013 roku (w %)
Wykres 8. Niepełnozatrudnieni pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w podziale na pochodzenie jako stosunek do ogółu populacji w UE-28 w wieku 15-74 w 2013 roku (w %)
Wykres 9. Bierni zawodowo poszukujący pracy ale niegotowi do jej podjęcia w podziale na pochodzenie jako stosunek do ogółu populacji w UE-28 w wieku 15-74 w 2013 roku (w %)
Wykres 10. Bierni zawodowo nieposzukujący pracy ale gotowi do jej podjęcia w podziale na pochodzenie jako stosunek do ogółu populacji w UE-28 w wieku 15-74 w 2013 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij