Artykuły

Sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w latach 2006-2011

14.05.2012
Opracowanie dostarcza wiedzy na temat aktywności ekonomicznej absolwentów szkół wyższych w latach 2006-2011. Czytelnik uzyskuje informacje, jak w analizowanym okresie zmieniała się ich sytuacja na polskim rynku pracy. Przedstawione dane liczbowe obejmują osoby, które w momencie badania miały mniej niż 30 lat oraz zakończyły edukację na poziomie uczelni wyższej nie dalej, jak 12 miesięcy wcześniej. Absolwentów podzielono na trzy podgrupy: pracujących, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – niepracujących i z różnych przyczyn niezainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Uwzględniono takie miary rynku pracy jak: współczynnik aktywności zawodowej, który informuje nas o odsetku czynnych zawodowo absolwentów, wskaźnik zatrudnienia opisujący udział osób pracujących oraz stopę bezrobocia, czyli odsetek bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo absolwentów. Zgromadzone dane zostały zaprezentowane w ujęciu rocznym i kwartalnym. Osoby zainteresowane porównaniem wskaźników aktywności zawodowej absolwentów z danymi na temat ogółu polskiej populacji zapraszamy także do lektury opracowania pt. Aktywność ekonomiczna Polaków.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Aktywność ekonomiczna absolwentów szkół wyższych od 2006 roku – dane kwartalne
Tabela 2. Podstawowe wskaźniki aktywności ekonomicznej absolwentów szkół wyższych w latach 2006-2011
- przeciętne dane roczne (%)


Wykres 1. Przeciętna liczba nieaktywnych zawodowo, pracujących i bezrobotnych absolwentów w latach 2006-2011 (tys.)
Wykres 2. Współczynniki aktywności zawodowej absolwentów szkół wyższych od 2006 roku – dane kwartalne (%)
Wykres 3. Wskaźnik zatrudnienia absolwentów szkół wyższych od 2006 roku – dane kwartalne (%)
Wykres 4. Stopa bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych od 2006 roku – dane kwartalne (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij