Wiadomości

Spadek zatrudnienia oraz nieznaczny realny wzrost płac – prognoza na rok 2013

16.07.2013
W 2013 r. nastąpi dalszy wzrost bezrobocia, jak wynika z prognoz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W IV kwartale 2013 r. bezrobocie będzie wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w przypadku bezrobocia rejestrowanego o 0,8 p.p. i osiągnie 14,2%, zaś w przypadku bezrobocia wg BAEL o 0,9 p.p. (wzrost do poziomu 11,0%). Przyczynią się do tego następujące czynniki: wyraźne osłabienie gospodarcze, które przełoży się na niski realny wzrost PKB oraz wzrost podaży pracy spowodowany m.in. ograniczeniem prawa do wcześniejszych emerytur. Wzrost bezrobocia, razem ze spadkiem tempa wzrostu wydajności pracy, głównie w przemyśle, ograniczą możliwości podnoszenia wynagrodzeń. Prognozowy jest spadek inflacji, w efekcie czego realny poziom płac powinien umiarkowanie wzrosnąć.
Źródło: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk