Monitory

Spada liczba niepełnozatrudnionych

14.04.2015
Ubywa tzw. osób niepełnozatrudnionych. W IV kwartale 2014 roku ich liczba spadła w okresie roku, jak i kwartału po 17 tys., czyli o 4,6% - wynika z danych GUS.

Nie wszyscy pracujący są zadowoleni ze swoich warunków zatrudnienia. Część z nich pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, chociaż chcieliby i mogliby pracować dłużej. Osoby takie tworzą zbiorowość niepełnozatrudnionych. Wraz ze stopniową poprawą na rynku pracy w Polsce, takich osób jest coraz mniej.

Jak wynika z danych GUS, w IV kwartale 2014 roku liczba osób niepełnozatrudnionych w Polsce wyniosła 354 tys. Oznacza to spadek o 17 tys., tj. 4,6% rok do roku, jak i w ujęciu kwartalnym.W porównaniu z IV kwartałem 2013 roku spadek liczby niepełnozatrudnionych widoczny był na wsi (o 13,8%). W miastach natomiast nastąpił wzrost o 1,9%. Biorąc pod uwagę płeć, wśród mężczyzn zanotowano spadek o 16,1%, a wśród kobiet wzrost o 2,7%.