Artykuły

Zarządzanie różnorodnością generacyjną: integracja i optymalizacja potencjału wielopokoleniowego w organizacji

01.02.2024 Autor: Oskar Jagiełło
Zarządzanie różnorodnością generacyjną w przedsiębiorstwach to istotny aspekt współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Polega ono na efektywnym łączeniu i wykorzystaniu potencjału pracowników, należących do różnych pokoleń, takich jak baby boomers, pokolenie X, millenialsów (pokolenie Y) i pokolenie Z. "Generacja" to termin wieloznaczny, którego definicje są przedmiotem wielu dyskusji. Bez zagłębiania się w te skomplikowane kwestie, zgodnie z Giddensem i Suttonem (2012) przyjmujemy, że generacja obejmuje wszystkie osoby urodzone i żyjące w tym samym okresie. Przynależność generacyjna jest określana nie tylko przez rok urodzenia, ale także przez wspólne doświadczenia kształtowane przez dane społeczeństwo. Dodatkowo, uznaje się za właściwe używanie terminów "generacja" i "pokolenie" zamiennie.
Zarządzanie różnorodnością generacyjną staje się kluczowym priorytetem polityki personalnej we współczesnych organizacjach. Wpływa ono na stosunek przedstawicieli poszczególnych pokoleń na postrzeganie tego czym jest praca, wynagrodzenie i co wchodzi w jego skład. Skuteczne prowadzenie takiej polityki wymaga świadomości istniejących różnic między pracownikami, szczególnie w zakresie ich cech charakterologicznych i temperamentalnych, oraz rozpoznawania potrzeby zarządzania pracownikami w różnym wieku w celu zwiększenia efektywności. Na początek postaramy się je scharakteryzować.

Charakterystyka poszczególnych pokoleń
Pokolenie Baby Boomers, urodzone między 1946 a 1964 rokiem, rozpoczęło swoją ścieżkę zawodową głównie w latach 70. i 80. XX wieku, w okresie charakteryzującym się protestami robotniczymi i wprowadzeniem stanu wojennego. Ich doświadczenia zawodowe kształtowane były przez przeobrażenia nowej gospodarki. Osoby te cechuje zaangażowanie w pracę oraz lojalność wobec przełożonych, postrzegają pracę jako obowiązek, a mniej jako okazję do rozwoju czy realizacji pasji. Preferują unikanie zbędnej konkurencji, pracę indywidualną lub zespołową, mają duży szacunek dla autorytetów i czasem idealizują ich postępowanie. Wyróżniają się stabilnością, rzadko działają spontanicznie, cechuje ich cierpliwość, wyrozumiałość, wysoka kultura osobista i przestrzeganie zasad. Osoby z Generacji X, urodzone między 1965 a 1979 rokiem, interesują się innowacjami i nowymi technologiami. Lubią stawiać czoła wyzwaniom w pracy, opierając swoje działania na solidnych danych. Ze względu na swoje doświadczenia, często są pesymistyczne i sceptyczne, lojalne wobec przełożonych, ale nie przepadają za hierarchią w organizacji. Pracują z zaangażowaniem i sumiennością, ale ich zaangażowanie czasami prowadzi do pracoholizmu i wypalenia zawodowego. Generacja X często skupia się bardziej na pracy niż na życiu osobistym, wierząc, że to przyniesie im sukces i szczęście. Motywują ich satysfakcja z pracy i pozycja w organizacji, są cierpliwi i zdają sobie sprawę z konieczności czasu i wysiłku na awans. Cenią stabilność i sens działania, są skromni i doceniają swoje osiągnięcia. Pokolenie Y, urodzone między 1980 a 1994 rokiem, wyrastało w świecie dominowanym przez nowe technologie, jest przyzwyczajone do komunikacji na odległość. Charakteryzuje ich duża otwartość na różne kultury i języki oraz silne poczucie niezależności i wolności, które są dla nich wartościami nadrzędnymi. Podchodzą do pracy jak do codziennej rutyny, oczekując dobrej płacy, szybkiego rozwoju kariery i możliwości zawodowego wzrostu. Są otwarci, kreatywni i dążą do równowagi między życiem osobistym, a zawodowym. Często zmieniają miejsca pracy, by podejmować nowe wyzwania i szybko dostosowywać się do zmieniających się sytuacji. Są nastawieni na cele. Pokolenie Z, urodzone po 1995 roku, jest znane z biegłości w korzystaniu z nowoczesnych technologii jak komputery, telefony czy Internet. To globalne pokolenie, które łatwo nawiązuje międzykulturowe kontakty i szybko przyswaja nowe języki. Charakteryzuje je wyższe wykształcenie i różnorodne kompetencje, umiejętność szybkiego przetwarzania informacji oraz skuteczna praca zespołowa. Od pracodawców oczekują uznania i szybkich ścieżek awansu, ponieważ są niecierpliwi i pragną dynamicznie rozwijać swoje kariery. Mogą mieć problemy z odraczaniem gratyfikacji. Pokolenie Z jest najbardziej elastyczne, charakteryzuje je łatwość w adaptacji do zmian zawodowych. Z tego powodu często zmienia miejsca pracy, nie bojąc się dostosować do nowych sytuacji. Są skłonni do pracy w różnych branżach, nawet tych niewiążących się bezpośrednio z ich wykształceniem.

Różnica w zarządzaniu wiekiem, a zarządzaniu różnorodnością generacyjną
Zarządzanie wiekiem, rozumiane jako sposób radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z różnic wiekowych pracowników, coraz częściej obejmuje nie tylko starszych pracowników. Chociaż wiele definicji koncentruje się na starszych pracownikach, jak w definicji Walkera (2005), która opisuje zarządzanie wiekiem jako „zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście starzenia się pracowników oraz, w szerszym ujęciu, zarządzanie procesem starzenia się pracowników poprzez politykę państwową lub negocjacje zbiorowe”, obserwuje się także rosnącą uwagę poświęcaną młodym pracownikom. Na przykład, Liwiński i Sztanderska (2010) definiują zarządzanie wiekiem jako „realizację działań, które pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich poprzez uwzględnienie potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku”. Zarządzanie wiekiem, w tym kontekście, jest częścią szerszego zarządzania różnorodnością (diversity management). Zgodnie z definicją Fazlagicia (2014), zarządzanie różnorodnością pokoleniową może być opisane jako „strategia mająca na celu tworzenie i utrzymanie środowiska pracy przyjaznego dla zatrudnionych, poprzez szacunek i wrażliwość na różnorodność wynikającą z przynależności do różnych pokoleń”. Podsumowując zarządzanie wiekiem bardziej skupione jest na osobach starszych (Generacja X), natomiast zarządzanie różnorodnością generacyjną dotyczy wszystkich pokoleń z naciskiem na współpracę międzypokoleniową.

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w odniesieniu do modelu Total Rewards
W obecnych czasach, w obliczu globalizacji, rosnącej konkurencji i szybkich postępów w technologii, zarządzanie zróżnicowanymi zasobami ludzkimi w firmach stało się jednym z najistotniejszych i najbardziej skomplikowanych zadań dla menedżerów. Różnorodność pracownicza obejmuje wiele wymiarów, w tym płeć, pochodzenie etniczne i wiek. W szczególności, różnice generacyjne stanowią jedno z najbardziej powszechnych i złożonych wyzwań w zarządzaniu organizacjami. Menedżerowie muszą zdawać sobie sprawę z konieczności dostosowania swoich metod zarządzania do różnych grup wiekowych, co jest zadaniem wymagającym, ponieważ każde pokolenie ma swoje unikalne cechy i różnice. Te różnice wynikają z odmiennych warunków społeczno-politycznych, w których wychowywały się poszczególne pokolenia, oraz z panującej wówczas kultury. To z kolei wpłynęło na ich różnorodne podejścia do pracy, stosunek do przełożonych, poziom zaangażowania i czasu spędzanego w organizacji, a także na stopień lojalności wobec firmy.

Kluczowe jest tu zrozumienie różnic międzypokoleniowych i stworzenie środowiska pracy, w którym każde pokolenie może efektywnie współpracować i rozwijać swoje umiejętności. Zanim omówimy różnicę pokoleniowe odnoszące się stricte do gratyfikacji finansowej, chciałbym przedstawić kilka istotnych kwestii w zarządzaniu różnorodnością generacyjną, która przekłada się np. na wskaźnik retencji w organizacjach, ale może być też rozpatrywana w ramach modelu Total Rewards, strategią wykorzystywaną przez najbardziej konkurencyjnych pracodawców zaproponowaną przez instytut World at work. Model ten zakłada, że pracownicy wybierając pracodawcę, decydując o swoim zaangażowaniu w wykonywaną pracę oraz rozważając zmianę miejsca zatrudnienia, biorą pod uwagę pięć grup narzędzi nagradzania:
• wynagrodzenie finansowe,
• benefity,
• dobrostan w miejscu pracy,
• wyrazy uznania,
• rozwój osobisty i zawodowy.

Każdy z wymienionych czynników jest połączony bezpośrednio lub pośrednio z przynależnością pokoleniową. Świadoma kadra zarządzająca powinna brać je pod uwagę budując środowisko pracy. Zarządzanie różnorodnością to rozumienie, akceptowanie, a co za tym idzie wdrażanie konkretnych rozwiązań.
Omówmy najważniejsze aspekty związane z tymi różnicami.

Komunikacja: różne pokolenia komunikują się w różny sposób. Ważne jest, aby dostosować styl komunikacji do potrzeb i preferencji każdego pokolenia, np. baby boomers mogą preferować bezpośrednią komunikację twarzą w twarz, podczas gdy millenialsi mogą lepiej czuć się używając cyfrowych form komunikacji.

Szkolenia i rozwój: programy szkoleniowe powinny być dostosowane do różnych stylów uczenia się. Starsze pokolenia mogą preferować bardziej tradycyjne metody, takie jak wykłady i szkolenia wewnętrzne, podczas gdy młodsze pokolenia mogą lepiej reagować na e-learning i interaktywne metody szkoleniowe.

Zasady pracy: elastyczność w czasie i miejscu pracy może przyciągnąć różne pokolenia. Na przykład, starsi pracownicy mogą cenić sobie stabilność i regularne godziny pracy, podczas gdy młodsze pokolenia mogą szukać elastyczności i możliwości pracy zdalnej.

Mentoring i reverse mentoring: przekształcenie organizacji w kierunku akceptowania różnorodności generacyjnej wymaga więcej niż tylko przestrzegania przepisów prawnych zakazujących dyskryminacji ze względu na wiek. We współczesnym środowisku pracy konieczne jest opracowanie proaktywnych strategii, które traktują różnice generacyjne nie jako przeszkodę, ale jako okazję dla rozwoju organizacji. Jednym z przykładów takiego podejścia jest mentoring, który umożliwia międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności. Dzięki mentoringowi, pokonywanie barier międzypokoleniowych przekształca się z teoretycznego konceptu w praktyczną rzeczywistość. Mentoring promuje ideę uczenia się przez całe życie, zachęcając zarówno mentorowanego, jak i mentora do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Mentor często czuje się zobowiązany do aktualizacji swojej wiedzy, rozumiejąc, że pełnienie tej roli wiąże się z koniecznością „bycia na bieżąco”. W ten sposób dbałość o rozwój zawodowy staje się wspólnym celem pracowników z różnych pokoleń wpisując się w idee tzw. long life learningu.

Budowanie zespołów: wspólne projekty i zespoły mieszane pod względem wiekowym mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i docenieniu różnych perspektyw i doświadczeń, co może przekładać się na sukces budowanego produktu czy usługi.

Rozpoznawanie i docenianie: różne pokolenia mogą mieć różne oczekiwania co do uznania i nagród. Ważne jest, aby dostosować programy uznania do indywidualnych potrzeb i preferencji pracowników. Zarządzanie różnorodnością generacyjną wymaga ciągłego dostosowywania i otwartości na zmiany, ale może przynieść znaczące korzyści dla przedsiębiorstwa, w tym lepszą współpracę, zwiększyć efektywność i kreatywność poszczególnych pracowników.

Zarządzanie wynagrodzeniami w kontekście różnic międzypokoleniowych
Różnice pokoleniowe w postrzeganiu wynagrodzeń są istotnym aspektem zarządzania zasobami ludzkimi w każdym przedsiębiorstwie. Każde pokolenie ma swoje unikalne oczekiwania i preferencje dotyczące wynagrodzeń i korzyści, co wynika z ich odmiennych doświadczeń życiowych, wartości oraz celów zawodowych i osobistych. Oto kilka kluczowych różnic: Pracownicy różnych pokoleń w miejscu pracy mają swoiste potrzeby i wartości, co ma odzwierciedlenie w ich oczekiwaniach i priorytetach zawodowych. Dla pokolenia Baby Boomers kluczowa jest stabilność finansowa i atrakcyjność wynagrodzenia, co może być związane z ich zbliżaniem się do emerytury i chęcią zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Ich zainteresowanie elastycznymi formami pracy może wynikać z rodzinnych obowiązków, jak opieka nad starszymi członkami rodziny czy wnukami. Pokolenie X, choć wciąż ceni sobie klasyczne formy wynagrodzenia, zwraca uwagę na kulturę organizacyjną, w tym na jakość komunikacji i atmosferę w pracy. Elastyczność i praca zdalna są dla nich ważne, chociaż ich opinie mogą różnić się w zależności od indywidualnych doświadczeń zawodowych. Pokolenie Y (millennials) stawia na równowagę pomiędzy wysokością wynagrodzenia a kulturą pracy. Dla nich zarówno płaca, jak i relacje międzyludzkie w miejscu pracy mają duże znaczenie, co wskazuje na zmianę priorytetów w porównaniu do starszych pokoleń. Najmłodsze z badanych pokoleń, pokolenie Z, szczególnie ceni sobie elastyczność pracy. Możliwość dostosowania godzin pracy do osobistych potrzeb jest dla nich kluczowa, co odzwierciedla ich poszukiwanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Podobnie jak starsze pokolenia, ważna jest dla nich także atmosfera i komunikacja w firmie, co akcentuje ich oczekiwania wobec przejrzystości ze strony pracodawców. Każde pokolenie wnosi do miejsca pracy swoje unikalne potrzeby i preferencje. Firmy współcześnie stoją przed wyzwaniem zrozumienia i dostosowania się do tych różnorodnych oczekiwań, aby przyciągnąć i zatrzymać wartościowych pracowników. Badania wykazały, że pokolenia różnią się w ocenie wpływu poszczególnych benefitów na ich motywację do pracy, co częściowo potwierdza postawioną hipotezę. Niektóre benefity, jak wynagrodzenie, premie, szkolenia, czy korzystanie ze sprzętu służbowego, nie wykazują znaczących różnic między pokoleniami. Natomiast w przypadku innych, jak karty rabatowe, paczki okolicznościowe, kredyty pracownicze, elastyczność czasu pracy, dobra komunikacja w firmie, różnice mogą być zauważalne. Ewolucja oczekiwań benefitowych jest wyraźna w każdym pokoleniu. Coraz częściej pracownicy skupiają się na swoim dobrostanie psychicznym, aniżeli np. na benefitach.

Kierunki rozwoju w zarządzaniu różnorodnością pokoleniową
Rozważając przyszłość rynku pracy oraz konieczne adaptacje w prawie pracy, istotne jest zaprojektowanie rynku, który oferuje wynagrodzenia odpowiadające wkładowi pracy i poziomowi kwalifikacji, tworzy przyjazne środowisko pracy i zapewnia solidny system ochrony socjalnej dla pracowników. Wymaga to reform w prawie pracy, w tym umożliwienie pracy na część etatu z podstawowym zabezpieczeniem socjalnym, większą elastyczność w godzinach pracy, uproszczenia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, a także możliwość przerwy w pracy na cel takich jak dalsze kształcenie lub zmiana kariery zawodowej. Takie zmiany sprawią, że rynek pracy będzie oparty na pracownikach zdolnych do adaptacji i rozwijania swoich kwalifikacji, oraz na pracodawcach, którzy potrafią efektywnie motywować i zarządzać nowymi generacjami pracowników, którzy zmieniają swoje podejście do pracy.

Bibliografia
Fazlagić, J. (2014). Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą. e-Mentor, 1 (53), 54–61.
Fowler S. (2015), Dlaczego motywowanie ludzi nie działa… i co działa, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
Giddens, A., Sutton, P. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hysa B. (2016), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 97, s. 388
Jermakowicz, P. (2012). Rozumienie pracy przez generację Y w świetle badań pilotażowych. Przegląd Metodyczno-Edukacyjny dla Bezpieczeństwa, 197-210.
Krajewska-Nieckarz M., Piekarska A., Sołtys A. (2016), W stronę różnorodności – nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2, s. 5
Liwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: PARP.
Lutyńska, K., & Wasiluk, A. (2023). Co motywuje do pracy pracowników różnych pokoleń?. Akademia Zarządzania, 7(3).
Mazur-Wierzbicka E. (2015), Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty, Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania 39, s. 309.
Murzyn M., Nogieć J. (2015), Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli wybranych pokoleń, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 3, s. 374.
Muster R. (2020), Pokolenie „Z” na współczesnym rynku pracy w opiniach pracodawców, Humanizacja Pracy 1, s. 134.
Peters R. S. (2015), The concept of motivation, Taylor & Francis, New York.
Seemiller C., Grace M. (2016), Generation Z Goes to College, Jossey-Bass A Wiley Brand, San Francisco.
Sidor-Rządkowska, M. (2018). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową we współczesnych organizacjach. Studia i Prace WNEiZ US, (51/2), 87-96.
"The WorldatWork Handbook of Compensation, Benefits & Total Rewards: A Comprehensive Guide for HR Professionals" autorstwa WorldatWork.
Walker, A. (2005). The emergence of age management in Europe. International Journal of Organisational Behaviour, 1 (10), 685–697
Warwas I., Wiktorowicz J., Jawor-Joniewicz A. (2018), Kapitał ludzki, a zarzadzanie wieloma pokoleniami w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Oskar Jagiełło

Udostępnij