Raporty

Zatrudnienie w budownictwie I kwartał 2011


W publikacji znajdą Państwo dane na temat liczby osób pracujących w branży budowlanej
w 16 województwach naszego kraju. Pierwsza cześć raportu zawiera analizy porównawcze. Przedstawiono w niej ogólną liczbę zatrudnionych oraz stan pracujących w trzech specjalizacjach: budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, roboty budowlane specjalistyczne. W tabelach znajdą Państwo zestawienie danych za okres
I kwartał 2010 – I kwartał 2011. Dodatkowo na mapach pokazano poziom zatrudnienia
w I kwartale 2011 roku. W każdym przypadku podano dane według stanu na koniec kwartału.

Kolejna część raportu zawiera analizy szczegółowe. Pojedynczo prezentowane są wszystkie województwa naszego kraju, pod kątem zatrudnienia w całym budownictwie i wyżej wymienionych specjalizacjach. Pod uwagę wzięto okres I kwartał 2010 – I kwartał 2011.