Raporty

Zasoby pracy w Polsce. II połowa 2007 roku


Niniejsza publikacja stanowi pierwszy z cyklu raportów poświęconych wielkości i strukturze zasobów pracy w Polsce. Celem raportu jest przedstawienie aktualnej informacji na temat pracującej części społeczeństwa oraz zbiorowości stanowiących potencjalne źródło przyszłych pracowników. Analizowane są kwartalne oraz roczne zmiany w zakresie struktury regionalnej i demograficznej wymienionych grup społecznych oraz podstawowych miar i wskaźników rynku pracy.

W pierwszej części raportu została przedstawiona struktura aktywności zawodowej Polaków w 2007 roku oraz na przestrzeni ostatnich 10 lat. Zaprezentowano główne miary dotyczące wielkości aktywnych i biernych, czyli nieaktywnych uczestników rynku pracy. Starano się wprowadzić odbiorcę w świat podstawowych wskaźników, które w dalszych częściach raportu są szczegółowo analizowane. Przedstawiono ich średnie wartości za lata 1998 – 2007 oraz dynamikę zmian w tym okresie. W drugim rozdziale skoncentrowano się na dokładnej analizie wielkości i struktury aktywnych zasobów rynku pracy w drugiej połowie 2007 roku. Zrobiono to zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i wojewódzkim. Odrębnie opisano dwie czynne zawodowo zbiorowości, czyli populację osób pracujących i bezrobotnych. Przedstawiono strukturę demograficzną obu grup. W przypadku pracujących dodatkowo uwzględniono takie czynniki różnicujące, jak: sektory i branże gospodarcze oraz status zatrudnienia pracujących. Trzecia część raportu została poświęcona aktualnie nieaktywnym uczestnikom rynku pracy. Tu, niezależnie od podstawowych zestawień skoncentrowano się na szczegółowej analizie przyczyn nieaktywności zawodowej. Podstawą do przygotowania niniejszego raportu były wyniki kwartalnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzone cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce oraz Europejski Urząd Statystyczny z siedzibą w Luksemburgu.