Raporty

Zasoby pracy w Polsce. I połowa 2008 roku


Raport stanowi drugą z cyklu publikacji poświęconych wielkości i strukturze zasobów pracy w Polsce. Celem raportu jest przedstawienie aktualnej informacji na temat pracującej części społeczeństwa oraz zbiorowości stanowiących potencjalne źródło przyszłych pracowników. Analizowane są kwartalne oraz roczne zmiany w zakresie struktury regionalnej i demograficznej wymienionych grup oraz podstawowych miar i wskaźników rynku pracy.

W pierwszym rozdziale raportu została przedstawiona struktura aktywności zawodowej Polaków w dwóch pierwszych kwartałach 2008 roku oraz na przestrzeni ostatnich 10 lat. Zaprezentowano główne miary dotyczące wielkości aktywnych i biernych, czyli nieaktywnych, uczestników rynku pracy. Starano się wprowadzić odbiorcę w świat podstawowych wskaźników rynku pracy, które w dalszych częściach raportu są szczegółowo analizowane. Przedstawiono ich średnie wartości za lata 1999 – 2008 oraz dynamikę zmian w tym okresie. W drugim rozdziale skoncentrowano się na dokładnym przedstawieniu wielkości i struktury aktywnych zasobów rynku pracy w pierwszej połowie 2008 roku. Zrobiono to zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i wojewódzkim. Odrębnie opisano dwie czynne zawodowo zbiorowości, czyli populację osób pracujących i bezrobotnych. Przedstawiono strukturę demograficzną obu grup. W przypadku pracujących dodatkowo uwzględniono takie czynniki różnicujące, jak: sektory, branże gospodarcze i grupy zawodowe oraz status zatrudnienia pracujących. Trzecia część raportu została poświęcona aktualnie nieaktywnym uczestnikom rynku pracy. Ponad zestawienia zastosowane w przypadku poprzednich grup społecznych tu skoncentrowano się na szczegółowej analizie przyczyn nieaktywności zawodowej i ich współwystępowania z określonymi cechami demograficznymi. Podstawą do przygotowania niniejszego raportu były wyniki kwartalnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzone cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce oraz Europejski Urząd Statystyczny z siedzibą w Luksemburgu.