Raporty

Wydajność pracy w przemyśle w latach 1996-2007


Raport przedstawia statystyki wydajności pracy w przemyśle w okresie 1996-2007. Prezentowane dane dotyczą przemysłu ogółem oraz takich jego sekcji jak: górnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę. Uwzględnione statystyki opisują ponadto wydajności pracy w poszczególnych działach każdej z trzech sekcji. W zależności od analizowanego okresu za punkt bazowy przyjęto lata: 1995, 2000 oraz rok poprzedni. W tabelach prezentujących tempo zmian wydajności pracy w wybranych sekcjach i działach za dodatkowy punkt bazowy obrano rok 2005.

W publikacji posłużono się 4 indeksami wydajności pracy:
  • wartością dodaną brutto na 1 pracującego,
  • wartością dodaną brutto na 1 zatrudnionego,
  • produkcją sprzedaną na 1 pracującego,
  • produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego.