Raporty

Trendy na polskim rynku pracy


W raporcie zaprezentowane zostały najistotniejsze spośród aktualnych oraz przyszłych trendów na rynku pracy.

W pierwszej część publikacji opisano obecny stan polskiego rynku pracy. Uwzględniono aktualną wartość jego podstawowych mierników oraz ilościowe zmiany na przestrzeni ostatnich kwartałów. Zaprezentowano oddziaływanie światowego kryzysu na rynkach finansowych na ogólną kondycję rynku pracy oraz sytuację pracobiorców i pracodawców wybranych branż. Analizie poddano dynamicznie rozwijającą się branżę usług outsourcingowych i offshoringowych oraz skalę i strukturę zatrudnienia w jednostkach tej sfery usług. Przedstawiono zjawisko ruchów emigracyjnych i imigracyjnych na terytorium Polski oraz powiązania, jakie przemieszczenia te niosą dla funkcjonowania krajowego rynku pracy. Wskazano czynniki wywołujące zmiany w popycie i podaży pracy. Przedstawiono branże charakteryzujące się deficytem kadrowym oraz nadmiarem chętnych do pracy.

Szczegółowa analiza bieżących trendów, czynników powodujących zmiany oraz prognoz ekonomicznych pozwoliła na wskazanie zjawisk, które w przyszłości będą rzutować na aktywność ekonomiczną zasobów pracy. Scharakteryzowano istotę elastycznych form zatrudnienia, przedstawiono czynniki, które przemówią za stopniowym wzrostem ich powszechności. Opisano koncepcję kształcenia ustawicznego oraz nieuniknioną konieczność częstego przekwalifikowywania się zasobów pracy. Przedstawiono szacunki dotyczące przyszłej skali zapotrzebowania na pracowników wybranych branż oraz zawodów. Zwrócono uwagę na problem niedopasowania struktury kształcenia do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców oraz próby przeciwdziałania tej rozbieżności.