Raporty

Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach - analiza porównawcza


Pierwsza część raportu dostarcza informacji o tym, jaki procent mieszkańców różnych krajów posiada wyższe wykształcenie. Zaprezentowano również dwa przydatne do porównań wskaźniki, takie jak liczba studentów przypadająca na 10 tys. ludności oraz liczba absolwentów przypadająca na 10 tys. ludności.

W drugiej części publikacji znajdują się statystyki na temat studentów w poszczególnych krajach. Dokonaliśmy analizy liczby osób, które kształcą się na uczelniach wyższych, dostarczyliśmy informacji na temat wieku żaków, ich płci, a także najczęściej wybieranych grup kierunków studiów.

Trzecia część raportu przedstawia dane na temat absolwentów studiów wyższych. Rozdział został tak przygotowany, aby odpowiedzieć na pytania o liczbę osób kończących uczelnie wyższe według płci, zmianę liczby absolwentów w latach 2000-2010 oraz udział absolwentów kierunków ścisłych w całkowitej liczbie osób uzyskujących dyplom uczelni wyższej.

Czwarta część przedstawia dane dotyczące sum przeznaczanych na kształcenie studentów w różnych krajach Świata. Zastosowano dwa wskaźniki: pierwszy informuje o procentowym udziale wydatków na szkolnictwo w PKB. Drugi wskaźnik mówi o średniej kwocie przeznaczanej w danym kraju na jednego studenta (w USD według Parytetu Siły Nabywczej).

Ostatni rozdział ma na celu przedstawienie podstawowych statystyk rynku pracy dla absolwentów uczelni wyższych. Dokonano analizy wskaźnika zatrudnienia oraz stopy bezrobocia. Porównano zarobki uzyskiwane przez absolwentów szkół wyższych do wynagrodzeń osób po szkole policealnej lub ponadgimnazjalnej.