Raporty

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy


Celem raportu jest dostarczenie czytelnikom informacji na temat stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Publikacja koncentruje się na ilościowej i jakościowej analizie szkół wyższych, studentów oraz absolwentów. Szczególnie dużo uwagi poświęcono przedstawicielom wybranych grup kierunków technicznych: inżynieryjno-technicznych, informatycznych i fizycznych. Przeanalizowano dynamikę zarówno liczby szkół wyższych jak i studentów oraz absolwentów w Polsce na przestrzeni lat akademickich 1999/2000-2007/2008. Obok zestawień dotyczących edukacji, w raporcie znajdą Państwo również dane pozwalające wyciągnąć wnioski na temat dopasowania oferty edukacyjnej do trendów występujących na rynku pracy.

W rozdziale pierwszym zostały przedstawione informacje o liczbie szkół wyższych w Polsce w latach 1999-2007. Z jednej strony przedstawiono różnorodność placówek (szkoły publiczne/ niepubliczne, uniwersytety, wyższe szkoły ekonomiczne itd.). Z drugiej strony zwrócono uwagę na rozwój oferty edukacyjnej w poszczególnych regionach i województwach Polski. Kolejny rozdział przedstawia liczbę studentów uczelni wyższych od roku akademickiego 1999/2000 do roku 2007/2008 w podziale na poszczególne województwa. Analiza uwzględnia strukturę studiujących w Polsce ze względu na wiek, płeć, rodzaje szkół, tryby kształcenia oraz grupy kierunków studiów. Rozdział trzeci poświęcono osobom, które kończą studia wyższe w Polsce. Zebrano takie informacje, jak liczba absolwentów uniwersytetów, wyższych szkół ekonomicznych, itd. W odrębnych zestawieniach wzięto pod uwagę poszczególne grupy kierunków studiów. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jakich specjalistów uczelnie wyższe wypuszczają na rynek pracy najwięcej, a jakich najmniej. Kolejna część została poświęcona aktualnym trendom w szkolnictwie wyższym. Zwrócono uwagę: jakie kierunki studiów były najpopularniejsze w roku akademickim 2007/2008, jakie unikalne czyli dostępne tylko na jednej uczelni w kraju. Szczególną uwagę zwrócono na nowe kierunki i specjalności, które w ostatnich latach pojawiły się w ofertach uczelni wyższych. W ostatniej części raportu dokonano analizy współczesnej edukacji w Polsce w odniesieniu do zapotrzebowania na rynku pracy. Przytoczono badania, które pozwalają stwierdzić, jakie zawody obecnie cieszą się największym zainteresowaniem pracodawców oraz jak ta sytuacja będzie wyglądać w perspektywie kilku najbliższych lat. W tej części raportu znajdą Państwo również odpowiedź na pytanie: czy Polacy wybierają kierunki studiów, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy?