Raporty

Skłonność Polaków do zmiany pracy w latach 2006-2009


Skłonność do zmiany pracy to obok kształcenia ustawicznego jeden z głównych czynników, który świadczy o poziomie mobilności zawodowej danej populacji.
Na potrzeby niniejszej analizy skłonność do zmiany pracy zdefiniowano jako statystyczne prawdopodobieństwo spotkania 1 poszukującego pracy innej od wykonywanej w danej grupie zatrudnionych. Analizie poddano zmienne za lata 2006-2009. Uwzględniono takie czynniki różnicujące, jak wiek i wykształcenie osób pracujących.
Dane na temat skłonności Polaków do zmiany pracy mogą być przydatne zarówno na etapie pozyskiwania zasobów ludzkich, jak i szacowania prawdopodobieństwa odejść oraz prognozowania wskaźników fluktuacji. Na wartość tych informacji wpływa fakt, iż gotowość pracujących Polaków do zmiany miejsca zatrudnienia z roku na rok jest coraz mniejsza. Jeszcze w 2001 roku poszukujący innej pracy stanowili niemal 9% wszystkich zatrudnionych. Osiem lat później ich udział skurczył się do poziomu 3,4%, co oznacza, że tylko jeden na 29 pracujących był zainteresowany zmianą pracy.