Raporty

Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim


Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej z nich szczegółowej analizie poddano podaż informatyków w województwie kujawsko-pomorskim. Przedstawiono ilu młodych ludzi studiuje na kierunkach informatycznych (informatyka, informatyka i ekonometria) lokalnych uczelni. Zebrano informacje na temat liczby informatyków, którzy co roku z dyplomem w dłoni opuszczają mury lokalnych szkół wyższych. Ogólne dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego wzbogacono o szczegółową analizę oferty edukacyjnej poszczególnych uczelni. Zestawiono dane na temat tego, które szkoły i w jakim zakresie kształcą przyszłych informatyków. Uwzględniono takie kierunki jak: informatyka, informatyka stosowana, informatyka i ekonometria, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja. Obok specjalności, stopnia i trybu studiowania zaprezentowano aktualne statystyki dotyczące liczby studentów i absolwentów. W drugiej części publikacji, mając na uwadze rosnące wymagania pracodawców w zakresie znajomości języków obcych, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy i w jakim zakresie informatycy dostępni na kujawsko-pomorskim rynku pracy posiadają takie umiejętności. Trzecią część raportu poświęcono na przedstawienie największych pracodawców z branży ICT w województwie kujawsko-pomorskim. Zaprezentowano listę firm informatycznych oraz telekomunikacyjnych. Uwzględniono takie informacje jak: liczba zatrudnionych, data rozpoczęcia działalności w województwie oraz specyfika prowadzonej działalności.