Raporty

Profesje z przyszłością


Raport jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie jakie zawody w ciągu najbliższych kilku lat będą cieszyły się największym zainteresowaniem polskich pracodawców. Prezentowane w publikacji analizy przeprowadzono w oparciu o zmiany w zakresie popytu na pracę na przestrzeni ostatnich lat. Uwzględniono sektory polskiej gospodarki, które od 2005 roku charakteryzował największy przyrost wolnych miejsc pracy. Do oceny najbardziej perspektywicznych profesji posłużyły także prognozy zatrudnienia dla Polski i Europy do 2015 roku. W tym przypadku pod uwagę wzięte zostały również poszczególne sektory gospodarki, a ponadto grupy zawodów, dla których przewiduje się największy wzrost i spadek liczby zatrudnionych.

W raporcie przedstawiono także czynniki, które zdaniem ekspertów wpływać będą na zmiany w strukturze zatrudnienia. Uwzględniono potrzeby kadrowe związane z ideą budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy. Przedstawiono szacunki co do skali zapotrzebowania na pracowników sektora nauki, badań i rozwoju, usług społeczeństwa informacyjnego oraz przemysłu opartego na najnowszych technologiach. Pod uwagę wzięto również silne powiązania rynku pracy z systemem edukacji. Zwrócono uwagę na problemy i konsekwencje niedostosowania struktury kształcenia do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców.

Szczegółowa analiza trendów następujących na polskim rynku pracy, czynników powodujących zmiany oraz prognoz ekonomicznych pozwoliła na wyodrębnienie tych obszarów gospodarki, gdzie rysują się najlepsze perspektywy rozwojowe. W ramach wskazanych obszarów przedstawiono i opisano profesje, których przedstawiciele będą w najbliższych latach zaliczani do grupy najbardziej poszukiwanych i cenionych pracobiorców.