Raporty

Polski rynek pracy 20 lat po reformie Balcerowicza


Raport jest próbą podsumowania zmian, jakie nastąpiły na polskim rynku pracy w okresie 1990-2010.

Publikacja prezentuje pierwsze potransformacyjne zmiany na rynku pracy i ich społeczny odbiór. Opisuje zjawisko bezrobocia, problem tzw. pracujących bezrobotnych oraz bezrobotnych długotrwale. Przedstawia problem niskiej aktywność zawodowej Polaków oraz główne przyczyny wycofania się z rynku pracy. Kolejne rozdziały obejmują m.in. takie zagadnienia jak: zmiany w sektorach zatrudnienia i mobilności zawodowej, rosnąca rola kwalifikacji zawodowych, przekształcenia w wydajności pracy i jakości życia Polaków.

Analizę wzbogacają przekrojowe statystyki pochodzące z krajowych i zagranicznych urzędów statystycznych oraz wyniki ankiet przeprowadzanych przez ośrodki badań społecznych.